لینک های دسترسی

اثرات ناگوار جنگ بر روان عساکر برگشته از جنگ


مطالعات جدید موسسهٌ رند نشان میدهد که جنگ در عراق و افغانستان، بر صحت روانی عساکر امریکایی اثرات ناگواری گذاشته است.

نتایج مطالعات موسسهٌ رند که روی 300 هزار عسکر امریکایی برگشته از عراق و افغانستان انجام یافته، نشان میدهد که 20 فیصد این عساکر از تکالیف کسالت شدید، ترس و افسردگی، رنج میبرند.

پال ریک آف، رئیس بنیاد عساکر عراق و افغانستان میگوید: "سیستم ما بسیار متآثر شده است، ولی با آنهم تا هنور، وضعیت ما آنقدر وخیم نبوده است."

مطالعات هم چنان نشان میدهد که تعداد مشابه، ممکن است از تکالیف شدید روانی، بیهوشی رنج میبرند.

بیشتر از 50% کسانیکه از تکالیف مشابه صدمات دماغی آسیب دیده اند، بصورت واضح تشخیص نشده اند.

موسسه رند گزارش میدهد که بیشتر نظامیان، بعد از مشاهدات صحنه های جنگ، به داکتران مراجعه نکرده و فکر میکنند مراجعه به داکتر، به شغل شان صدمه میرساند.

مایکل زوکیا، که در شهر فلوجه عراق با قوای بحری است، میگوید: "مه فکر میکنم مردم معتقد هستند که آنهایکه به تکالیف روانی بعد از جنگ دچار میگردند، آنها برای جنگ در جبهه، دیگر قابل اعتماد نیستند."

XS
SM
MD
LG