لینک های دسترسی

زلزله چبن: يک زن بعد هشت روز از زیر مخروبه ها نجات داده شد


يک زن چينائي امروز سه شنبه، هشت روز بعد از زلزله مدهش که پنج ميليون نفررا بي خانمان و هزار ها تن را هلاک ساخت، از زير مخروبه ها نجات داده شد.

آژانس خبر رساني سينهووا مي گويد اين زن يکصدو نود و پنج ساعت را در زير مخروبه ها سپري نموده است. جزئيات ديگر در زمينه ارائه نگرديده است.

در حاليکه اميد نجات دادن مردم کمتر شده ميرود، اين زن دومين کسي است که امروز نجات داده شد. مقامات رسمي چين مي گويند تعداد تلفات ناشي از زلزلهٌ هفتهٌ قبل به چهل هزار رسيده است، ولي هوشدار ميدهند که اين رقم ممکن به اضافه تر از پنجاه هزار نفر برسد.

فعلا تعداد تلفات امروز از طرف مقامات، شامل ارقام تلفات مناطق همجوار ايالت سچوان نمي باشد. افزايش رقم تلفات در حالي صورت مي گيرد که هزاران نفر، شب را در هواي آزاد، در نزديکي مخروبه هاي ناشي از زلزله بسر ميبرند، و از زلزله هاي شديد احتمالي ديگر بيم دارند.

مقامات رسمي ايالت سچوان مي گويند در حاضر دو صد و هشتاد هزار خيمه بدست آورده اند و فابريکات براي بيست و چهار ساعت تمام کار مينمايند تا هفتاد هزار خيمهٌ ديگر را نيز در دسترس قرار دهند.

يک اعلاميهٌ دفتر زلزله شناسي ملي چين به روز دوشنبه هوشدار داد که ممکن يک زلزلهٌ ديگر به شدت شش و هفت درجهٌ به مقياس ريکتر بازهم آنجا را تکان دهد.

چنين پس لرزهٌ ميتواند باعث خسارات شديد در منطقهٌ صدمه ديدهٌ سچوان گردد.

XS
SM
MD
LG