لینک های دسترسی

به اساس يک گزارش جديد، سوال هاي در مورد پروگرام ذروي ايران موجود است


ايالات متحدهٌ امريکا و جرمني مي گويند به اساس يک گزارش جديد پروگرام ذروي ملل متحد، سوال هاي در مورد پروگرام ذروي ايران موجود است که به آن پاسخ گفته نشده است.

شان مکارمک، سخنگوي وزارت خارجه، ميگويد اين مساله جداً قابل نگراني است که ايران از پاسخ گفتن به سوالات در مورد دست داشتن نيروي نظامي اش در پروگرام ذروي آنکشور خوداري مي نمايد.

گذارش موسسه انرژي اتمي بين المللي که به روز دو شنبه منتشر شد، مشعر است که ايران شواهد کافي جهت رد ادعاي غرب در قسمت اينکه آنکشور اسلحهٌ ذروي ميسازد، ارائه ننموده است.

گذارش مي گويد تهران بايد معلومات بيشتر در مورد آزمايشات انفجاري و فعاليت هاي ديگر راکتي ارائه نمايد.

استخبارات غرب مظنون است که اين فعاليت ها جزٌ از تحقيقات در مورد ساختن بم از طرف ايران ميباشد.

ايران اين اتهامات را رد مينمايد. علي اسغر سلطاني، نماينده ايران در مؤسسهُ انرژي اتمي بين المللي مي گويد گزارش ثابت ميسازد که پروگرام فعاليت هاي ذروي ايران به مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG