لینک های دسترسی

چين در قسمت جلوگيري از سيلاب ناشي از زلزله کار ميکند.


مقامات چيني براي زه کشي آبي تقريباً آماده هستند که بيش از يک مليون نفر را تهديد ميکند. آب يک دريا در قبال زلزلۀ تاريخ ۱۲ مي بند شده و يک بند طبيعي را ايجاد نموده است.

آمادگي هاي نهائي براي زه کشي اين آب ايستاده که از اثر لغزش زمين ايجاد شده بود، تقريباً تکميل گرديده است. هدف ازين عمليات کاهش تهديد سيلاب و آب خيزي در ولايت سيچوان است.

عملۀ کمک هاي عاجل يک سيستم زه کشي را اعمار کرده اند که جريان آب را کنترول کرده و مانع جمع شدن آب در بند تانگ جياشان ميشود. مقامات ميگويند شايد بتوانند سر از روز يکشنبه زه کشي را آغاز نمايند.

سينهوا، آژانس خبرگزاري رسمي چين ميگويد در حدود ۲۰۰ هزار نفر از منطقه انتقال داده شده اند و بيش از يک مليون نفر ديگر را ميتوان در صورت سرريزه شدن آب از بند، بجاهاي مرتفع منتقل ساخت.

سينهوا ميگويد کارمندان کمک عاجل مسؤل اوضاع بند تانگ جياشان امروز به منتقل ساختن ساکنين توسط هليکوپتر آغاز نمودند.

اين بند جديد يکي از بيش از ۳۰ بنديست که توسط لغزش زمين ناشي از زلزله و پس لرزه ها ايجاد شده است.

XS
SM
MD
LG