لینک های دسترسی

آيا زنان ميتوانند بحران غذايي جهان را رفع نمايند؟


امسال کشور هاي نادار، حدود يک صد وهفتاد مليارد دالر را براي وارد نمودن مواد غذايي بمصرف خواهند رساند که چهل فيصد بيشتر از سال گذشته است.

يک گزارش تازه حاکيست که قيم مواد زراعتی از رقم بلند بی سابقۀ اخير بايد پائين تر آيد. مرکز بين المللي تحقیقات در امور زنان ميگويد، يکی از طرق حل، سرمايه گزاری در رشد و انکشاف زارعين زن میباشد.

ريکا مهرا، رئيس موسسه ادارۀ غير انتفاهی امور اقتصادی و انکشافی مستقر در واشنگتن ميگويد، بیشتر ساختن توانايی زنان در جهت دسترسی شان به منابع و تکنالوژی، ميتواند مستقيما مولديت زراعتی را افزايش بخشد.

در حال حاضر، زنان حدود هشتاد فيصد مواد غذايی را در کشور ها رو به انکشاف توليد ميکنند.

طور مثال در قسمت های از افريقا، مردان مسئول توليد سبزيجاتي اند که بدون در نظر داشت فصل، بر داشته شده و بفروش ميرسد. در حاليکه زنان بصورت عموم مسئول کشت و حاصل گیری غلۀ جات چون گندم، جواري، جو وغيره اند.

و در سرتاسر جهان، زنان عمدتاً مسئول تغذيۀ خانواده ها میباشند. زراعين زن بايد زمين داشته باشند تا بتوانند وام بگیرند منابع دیگری بدست بياورند.

در بسياري از کشور هاي در حال انکشاف، زنان حق مالکيت زمين را، مانند مردان، ندارند. ريکا مهرا ميگويد رهبران جهان بايد درین توجه بيشتر و جدی تری نمایند.

XS
SM
MD
LG