لینک های دسترسی

Breaking News

ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل بار ديگر احتمال يک عمليات عمده در باريکۀ غزۀ تحت کنترول حماس را، مطرح نموده است.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد باوجود دور شدن کشتي هاي بحريۀ ايالات متحده از سواحل برما، عرضۀ انتقال کمک بمصيبت رسيدگان توفان بحري نرگس در برما توسط هوا هنوز هم اعتبار دارد.

دگر جنرال جان گُدمن که رهبري عمليات کمک براي برما را بعهده دارد، امروز بخبرنگاران گفت رهبران نظامي برما تا بحال به عرضۀ سه هفته قبل کمک ايالات متحده پاسخ نداده اند. گدمن ميگويد قواي نظامي ايالات متحده پيشنهاد کرده که به مقامات برمائي اجازه ميدهند تا به هليکوپترهاي امريکائي سوار شده و بگويند که بکدام طرف پرواز نمايند.

ايالات متحده ۲۲ هليکوپتر را به برما عرضه کرده بود و ميگويد که ميتواند کمک را به اکثريت گرسنگان و بيخانه ها در ظرف چند روز توزيع کند.

از توفان نرگس در دهانۀ درياي ايراوادي بيش از يک ماه ميگذرد. ملل متحد ميگويد صرف مناصفۀ تخمين دو مليون مصيبت رسيده يک اندازه مواد غذائي، آب آشاميدني، پناهگاه و کمک طبي از ادارات کمک دهنده دريافت داشته اند.

XS
SM
MD
LG