لینک های دسترسی

کلنتن در انتخابات رياست جمهوري از اوباما پشتيباني کامل را تعهد کرد.


هلري کلنتن پشتيباني خود را از براک اوباما، برندۀ نامزدي حزب ديموکرات براي احراز کرسي رياست جمهوري تعهد نموده از پشتيبانان خود تقاضا کرد تا از رقيب سابقش پشتيباني کامل نمايند.

هزاران تن از پشتيبانان کلنتن امروز در واشنگتن با فرياد و کف زدن ها بيانيه اش را اخلال مينمودند.

وقتي او بار اول اسم اوباما را ذکر کرد بعضي ها عدم رضائيت خود را تبارز دادند ولي کلنتن از همۀ ديموکرات ها تقاضا نمود تا در انتخابات عمومي ماۀ نومبر همکاري کرده و جانشين جورج بش، رئيس جمهور را تعيين نمايند.

سناتور کلنتن، در حاليکه شوهرش، بل کلنتن، رئيس جمهور سابق، در کنارش ايستاده بود بکرات از پشتيبانان خود خواستار شد تا براک اوباما را بحيث رئيس جمهور انتخاب کنند.

او از شعار انتخاباتي اوباما استفاده کرده و گفت «بلي ما ميتوانيم». کلنتن گفت او در کنار اوباما ايستاده و مخالفت خود را از سناتور جان مکين، کانديد فرضي حزب جمهوريخواه ابراز ميکند.

کلنتن گفت «رؤياهاي مشترک ما ارزش مبارزه براي نيل به آنرا دارد.»

XS
SM
MD
LG