لینک های دسترسی

رئيس جمهور روسيه، ايالات متحده را مسؤل مشکلات مالي جهان ميخواند.


ديمتري مدڤيديڤ، رئيس جمهور روسيه ايالات متحده را مسؤل ضعف اقتصادي جهان خوانده گفت اقتصاد رو به رشد روسيه ممکن است يک راۀ حل باشد.

آقاي مدڤيديڤ امروز طي سخنراني در کنفرانس بين المللي اقتصادي منعقدۀ سنت پيترزبرگ گفت ايالات متحده در اقتصاد جهان نقشي را بعهده گرفته که با قابليت هاي حقيقي اش تطابق ندارد. او گفت مشي هاي تندروانۀ بزرگترين اقتصاد جهان باعث فقيرتر شدن بسياري مردم در جهان گرديده است.

اما اقتصاد رو به رشد روسيه و منابع وسيع انرژي آن کشور شايد براي جامعۀ جهاني مفيد باشد. او پيشنهاد کرد که يک کنفرانس جهاني در روسيه داير شود که دران شرکت هاي بزرگ مالي و مفسرين چيره دست مشکلات جهاني را مطرح نمايند.

کارلوس گتيريز، وزير تجارت ايالات متحده انتقاد ميدڤيديڤ، رئيس جمهور روسيه را رد نموده ميگويد که در قسمت رشد اقتصاد کهولتي ايجاد شده ولي بحران جهاني اي وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG