لینک های دسترسی

ملل متحد ميگويد تا بحال ارزيابي کامل خسارات ناشي از توفان بحري صورت نگرفته است


يک سخنگوي ملل متحد ميگويد شش هفته بعد از توفان بحري که منطقۀ زراعتي برما را هدف قرار داده بود، هنوز هم ارزيابي مؤثق و جامعي از خسارات و يا تلفات صورت نگرفته است.

امندا پت Amanda Pitt، سخنگوي ملل متحد در بنگکاک، پايتخت تايلند امروز بخبرنگاران گفت که بعضي از مناطق دهانۀ درياي ايراوادي، مخصوصاً مناطقي را که امواج ناشي از توفان صدمه زده، بکلي ويران گرديده است.

او گفت ساير مناطق عملاً بحالت تقريباً عادي قرار دارد. اما او گفت ادارات ملل متحد بر اطلاعاتي متکي است که حکومت برما و کارمندان امور خيريه اي که بمنطقه مسافرت کرده، فراهم نموده اند.

حکومت تعداد تلفات ناشي از توفان را ۱۳۴ هزار نفر خوانده ولي اين رقم را در هفته هاي اخير تجديد نکرده است.

ملل متحد ميگويد کارمندان نجات تا بحال به تقريباً مناصفۀ تخمين دو و نيم مليون نفري که توفان صدمه زده دسترسي پيدا نکرده اند.

XS
SM
MD
LG