لینک های دسترسی

لبنان -  در  جنگ های فرقوی حد اقل سه تن کشته شدند


مقامات در لبنان مي گويند در جريان جنگ ها بين گروه هاي فرقوي در وادي بقا لبنان حد اقل سه تن کشته شده اند.

اين دومين بار در يک هفته ميباشد که مليشاهاي سني طرفدار حکومت با رقيبان شيعهٌ طرفدار حزب الله جنگيده اند.

مقامات رسمي مي گويند چهار تن ديگر در جريان جنگ شبانه در مناطق (سدنايل) و (تال بييا) زخمي گرديده اند.

تلويزيون لبنان گزارش داد که ده ها نفر از قريه هاي مجاور منازل شان را ترک نموده ، و قواي نظامي لبنان مي کوشد ادارهٌ منطقهٌ بزرگ را که تحت کنترول مليشاهاي متخاصم ميباشد، دوباره بدست آورد.

گزارش داده شده که جادهٌ عمومي نيز بخاطر جنگ ها مسدود گرديده است.

XS
SM
MD
LG