لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان در تايلند از موانع پوليس عبور کرده خود را تا دروازۀ دفتر صدراعظم رسانيدند.


پوليس تايلند امروز کوشش ميکند هزاران احتجاج کنندۀ ضد حکومت را که خواستار استعفي سمک سوندراڤيج، صدراعظم آن کشور هستند از دفتر او در بنگکاک دور نگهدارد.

پوليس در آغاز با مظاهره چيان تصادم کرد ولي بعد ازانکه توده هاي بزرگ مردم خود را بدروازۀ دفتر آقاي سمک در بنگکاک رسانيدند تا بمظاهرات نشسته دست بزنند، مقاومت چنداني نکرد.

احتجاج کنندگان سوگند ياد کرده اند که تا وقتي در خارج دفتر صدراعظم منتظر بنشينند که او از دفتر خارج شود. پوليس به احتجاج کنندگان گفته است که نميتوانند بمحوطه داخل شوند.

اعضاي اتحاديۀ مردم براي ديموکراسي طي سه هفتۀ گذشته بمظاهرات خياباني دست زده و خواستار استعفي صدراعظم شده اند.

اين اتحاديه حکومت آقاي سمک را متهم ميکند که دست نشاندۀ تاکسين شيناواترا، صدراعظم سابق است که تقريباً دو سال قبل خلع شده بود.
XS
SM
MD
LG