لینک های دسترسی

پاکستان اتهامات مبنی بر سوء علیه کرزی را بی مسولانه خواند


پاکستان اين اتهامات افغانستان را که ادارۀ جاسوسى پاکستان در عقب سوء قصد خير عليه حامد کرزى رئيس جمهور قرار داشه است بى اساس و غير مسؤلانه خوانده و رد کرده است.

افغانستان و پاکستان در جنگ عليه دهشت افگنى برهبرى ايالات متحده متحد ميباشند ولى اين اتهامات که شورشيان طالبان از پناه گاه هاى در جانب پاکستانى سرحد براى حملات عليه اهدافى در افغانستان استفاده ميکنند مناسبات دو کشور را از مدتهاست کشيده ساخته است.

مامورين افغانستان اکثراً عناصرى را در داخل آس اس آى دستگاه استخباراتى پاکستان را مسؤل کمک به شورش طالبان در افغانستان قلمداد ميکنند.

ولى بروز چهار شنبه حکومت افغانستان اين ادارۀ استخباراتى پاکستان را متهم کرد که در کوشش براى قتل حامد کرزى رئيس جمهور افغانستان در جريان رسم گذشت نظامى در کابل در دو ماه قبل نقش داشته است.

يک نطاق ادارۀ استخابارات افغانستان گفت شواهدى که توسط تحقيق کنندگان بدست آمده و اعتراف شانزده مظنونى که بعد از اين حمله بازداشت شدند نشان ميدهد که ادارۀ جاسوسى پاکستان دخيل بوده است.

محمد صادق نطاق وزارت خارجۀ پاکستان ميگويد چنين اظهاراتى به مساعى مشترک براى ريشه کن کردن دهشت افگنى و افراط گرائى از منطقه کمک نخواهد کرد:

« اين اتهامات نشان ميدهد که اعضاى مسؤل در حکومت افغانستان شايد آرزومند اشتعال مجدد مسابقۀ وارد کردن اتهام هستند. پاکستان اين اتهامات بى اساس و غير مسؤلانه و موقف بد نيتانه را رد ميکند. ما اميد واريم که حکومت افغانستان موقف جدى را اتخاذ کرده و از آلودگى فضاى روابط دو جانبه دست بکشد.»

تشنج بين پاکستان و افغانستان در هفته هاى اخير اوج گرفته . اوايل اين ماه حامد کرزى رئيس جمهور افغانستان تهديد نمود که عساکرش را در تعقيب تندروان طالبان که مسؤل حملات از ماوراى سرحد ميبشاند به پاکستان خواهد فرستاد.

شورشيان طالبان حملات خود را بر افغانستان شدت بخشده اند و منتقدين توانائى حکومت افغانستان را براى حفظ نظم و قانون در کشور مورد سوال قرار ميدهند.

از پاکستان بدليل اينکه نتوانسته مانع گسترش قواى افراط گرا در داخل سرحداتش گردد و سعى کرده معاهدات صلح را با طالبان پاکستانى در منطقۀ قبايلى هم سرحد با افغانستان عقد نمايد موردا انتقاد قرار دارد.

مامورين افغانستان و قوماندانهاى قواى تحت رهبرى ناتو ميگويند چنين معاهداتى در سازمان دهى مجدد طالبان و براه اندحتن حملات از ماوراى سرحدات کمک خواهد کرد. ولى مامورين پاکستانى ميگويند آنها با بزرگان قبايلى به اميد وارد کردن فشار اين رهبران بر تندروان بمنظور خاتمه دادن به خشونت درين منطقۀ انکشاف نيافته مذاکره ميکنند.

محمد صادق نطاق وزارت خارجۀ پاکستان ازاين پاليسى کشور دفاع ميکند:

« محاسنى درين مذاکرات وجود دارد به حکومت موقع خواهد داد در انکشاف اجتماعى و اقتصادى منطقه دخيل باشد و ما باور داريم که تنها استفاده از قوه اين مساله را حل نخواهد کرد.

با تندروى و افراط گرائى با يک ستراتيژى سه جانبه رسيدگى شده ميتواند که البته شامل حضور عساکر درانجا و استفاده از قوه اگر لازم باشد، ولى انکشاف اقتصادى و اجتماعى و گفت و شنود سياسى.»

حکومت ده ها هزار سرباز را در کوشش براي اينکه سرحد افغانستان و پاکستان پناه گاه مصؤن براى فعالين القاعده و طالب نباشد تعبيه کرده است. ولى اين جنگجويان اسلاميست فعاليتهاى افراط گرايانۀ شانرا به بعضى از مراکز شهرى در ولايت سرحد شنالغرب که هم سرحد با افغانستان ميباشند گسترش داده اند.

پوليس در منطقۀ آشوب زدۀ سوات گفت تندروان طالبان هوتل حکومتى را که يگانه هوتل درين محل براي سکي بازان در ملام جبا بود آتش زدند. در حملات جداگانه درين منطقه درين هفته ، تندروان چندين مکتب دخترانه را آتش زدند.

اوضاع امنيتى در منطقۀ شمالغرب پاکستان با وصف معاهدۀ بين حکومت محلى و مولانا فضل الله ملاى طرفدار طالبان که يک ماه از آن ميگذرد رو به وخامت گذاشته است.

XS
SM
MD
LG