لینک های دسترسی

گزارش اردوي ايالات متحده: پلان گزاري ناقص علت مشکلات عراق


يک گزارش جديد اردوي ايالات متحده در مورد منازعات در عراق در قبال خلع صدام حسين فقدان پلان گزاري و بصيرت را توسط رهبران نظامي و ملکي، مثال ميدهد.

اين گزارش علني که توسط مؤرخين نظامي نوشته شده حاکيست که بر پيروزي نظامي تاکيد بيش از حد شده بود نه بر جزئيات پلان گزاري. اين گزارش مشعر است که علت قسمي آن خوش بيني قصر سفيد و وزارت دفاع ميباشد در مورد اينکه بعد از سقوط صدام چه واقع خواهد شد.

اين گزارش طولاني بر ۱۸ ماه بعد از اعلام ختم جنگ هاي عمده در ماۀ مي ۲۰۰۳ توجۀ خود را متمرکز ساخته است.

اين گزارش همچنان از جنرال تامي فرنک، قوماندان ارشد تهاجم بخاطر تصميمش مبني بر تجديد کامل قومانداني نظامي در بغداد، ايجاد يک قومانداني با تعداد کم صاحب منصبان تحت رهبري يک جنرال کم تجربه، مورد انتقاد قرار داده است.

XS
SM
MD
LG