لینک های دسترسی

فشار مقامات ايالات متحده بر قزاقستان روي اصلاحات دموکراتيک


اعضاي کانگرس ايالات متحده از قزاقستان تقاضا داشته اند تا قبل ازاتخاذ رياست دورۀ يي گروه ارشد دموکراسي جهان در سال ۲۰۱۰ اصلاحات دموکراتيک را در آنکشور پياده نمايد.

بنجامين کاردين سناتور امريکايي مي گويد، قبل از آنکه قزاقستان رياست دوره يي« او، آى، سي، يي» يعني سازمان امنيت وهمکاري اروپا را عهده دار شود بايد پيشرفتهاي بيشتري درآن کشور رونما گردد.

سناتور کاردين اين تبصره را امروز سه شنبه در «آستانه» پايتخت قزاقستان بعمل آورد. وي رهبري يک هيات کانگرس امريکا را براي اشتراک در يک جلسۀ قانون گذاران آن سازمان در آنکشور عهده دار ميباشد.. اين گروه همچنان با نورسلطان نظر بايوڤ رئيس جمهور قزاقستان ملاقات کرد.

سال گذشته سازما ن امنيت وهمکاري اروپا از انتخابات پارلماني قزاقستان انتقاد کرده بود که در نتيجۀ آن حزب رئيس جمهور نظر بايوڤ تمام کرسي هاي مجلس سفلاي پارلمان را اشغال کردند.

رئيس جمهور نظر بايوڤ تعهد سپرده بود که اصلاحات دموکراتيک بشمول ايجاد پارلماني را با حد اقل دو حزب سياسي و ايجاد شرايط دلخواه براي احزاب را براي دسترسي به ثبت نام تطبيق خواهد کرد. او همچنان تعهد کرده بود که آزادي بيشتر مطبوعات و اصلاحات قانون انتخابات را در آن جمهوريت سرشار از نفت شوروي سابق اجازه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG