لینک های دسترسی

نشرات ايران: تهران به محمولۀ مشوق هاي ذروي پاسخ داد.


وسايل نشراتي ايران ميگويد تهران پاسخ خود را بيک پيشنهاد مشوق هاي بين المللي بمنظور ترغيب ايران بتعليق يک بخش کليدي پروگرام مورد مناقشۀ ذروي آن کشور، ارائه کرده است.

در مورد اينکه اين پاسخ چه بوده اشاره اي نشده ولي تلويزيون دولتي گزارش ميدهد که سفير ايران در بلجيم پاسخ ايران را امروز به هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي تسليم کرد.

قبلاً يک سخنگوي سولانا گفت اين دپلومات اتحاديۀ اروپائي امروز با سعيد جليلي، رئيس هيئت ايران در مذاکرات صحبت تلفوني مثبت و مثمري داشت. اين سخنگو دريافت پاسخ رسمي تهران را تائيد نکرد ولي گفت جليلي و سولانا موافقه نمودند تا تماس شان را حفظ کنند.

سولانا ماۀ گذشته بنمايندگي از شش قدرت جهاني، يعني روسيه، چين، فرانسه، آلمان، برتانيه و ايالات متحده به تهران مسافرت کرد تا مشوق هاي اقتصادي و تجارتي را در بدل تعليق غني سازي يورانيم ارائه کند. از عمليۀ غني سازي ميتوان در توليد اسلحۀ ذروي استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG