لینک های دسترسی

صدر اعظم عراق - بحث روی پیمان تاريخ اخراج عساکر امريکا از عراق


نوري المالکي صدر اعظم عراق مي گويد يک پيمان امنيتي کوتاه مدت را با ايالات متحدهٌ امريکا مورد بحث قرار ميدهد که ميتوان به اساس آن تاريخ اخراج عساکر امريکا از عراق را تعين نمود.

ادارهٌ رئيس جمهور بش با تعين تاريخ اخراج قوا از عراق مخالف است. آقاي المالکي امروز دو شنبه اين اظهارات را به يک عدهٌ از سفراي عربي در امارات متحدهٌ عرب بيان داشت.

بغداد و واشنگتن در مورد معاملهٌ جديد طويل المدت امنيتي مذاکره مينمايند که آينده قواي خارجي به رهبري امريکا در عراق را تا بعد از سال ۲۰۰۸ تعين مينمايد.

در يک يک گزارش ديگر مقامات عراقي مي گويند يک بم گزار انتحاري زن حد اقل دو نفر را کشته و دوازده نفر ديگر را در شهر شمالي بقوبه زخمي ساخته است.

پوليس مي گويد بم گزار خود را در يک بازار درمرکز ايالت دياله منفجر ساخت. در هفته هاي اخير تعداد زياد حملات در دياله صورت گرفته است.


XS
SM
MD
LG