لینک های دسترسی

اتهام دست بردن به کودتا در ترکیه - اقامه دعوی عليه هشتاد و شش نفر


يک مدعي العموم ترکي بر عليه هشتاد و شش نفري رسماً اقامۀ دعوي نموده است که متهم به دست داشتن در برانداختن حکومت ميباشند.

ايکوت گنجز انجن، مدعي العموم، امروز در استانبول اين اتهام را اعلان نمود. وي گفت اين اشخاص يا به طرح ريزي و يا به عضويت در شبکهٌ دهشت افگني و قصد برانداختن حکومت متهم ميباشند.

گزارش هاي موجود است که مقامات رسمي سابق نظامي و خبرنگاران نيز در ميان متهمين ميباشند. متهمين هفتهٌ قبل دستگير شدند.

همچنان هفتهٌ قبل مقامات، دو جنرال متقاعد را در ارتباط به اين تحقيقات گرفتار نمودند.

XS
SM
MD
LG