لینک های دسترسی

حرکت بین المذهبی متشکل از جوانان در جهت مقابله با افراطگرایان


در جوامع مختلف در اطراف و اکناف جهان تفاوت های مذهبی به بحرانات نظامی می انجامد که در آن صورت جوانان بطور اخص در معرض خطر قرار میگیرند.

بکرات آنها توسط افراطگرایان مذهبی در شبکه های دهشت افگنی استخدام میشوند تا در مبارزات علیه مذاهب دیگر فعالیت نمایند. ولی یک حرکت بین المذهبی، در جهت مقابله با افراطگرایان، در حال کار است.

نام این حرکت که امیدوار است بین جوانان از ادیان مختلف مصالحه را ایجاد نماید "مرکز بین المذهبی جوانان" میباشد که دفتر مرکزی آن در شیکاگو است.

فعالیت های این مرکز تدریس برای جوانان است تا چگونه با افراد از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب دیگر دوستی نموده آنها را درک نمایند. این اداره به گروه های جوانان در سراسر جهان بخاطر قایم نمودن ارتباتاط، منابع مالی فراهم مینماید.

داکتر ایبو پتیل که یک مسلمان و کارکن اجتماعی شناخته شده در امریکا است، بنیاد گذار این اداره میباشد. او میگوید توجه عمده این سازمان، جوانان مسلمان امریکای میباشد.

داکتر پتیل میگوید جوانان درین حرکت بسیار فعال اند و بخاطر دور ساختن سو تفاهمات مذهب شان در جهان کار میکنند.

داکتر پتیل میگوید در جهان امروزی که مشکلات اجتماعی و اقتصادی هرروز بیشتر میشود و اشخاصیکه با سابقه و مذاهب مختلف کوشش میکند در جوامع نفوذ داشته باشند، برای جوانان مشکل است تا درک نمایند که همه مردم باید با وقار و مساوات احترام شود و این حرکت با پیامیکه صلح بین ملت ها زمانی امکان پذیر است که صلح میان مذاهب باشد، روی این هدف کار میکند.

سمیول ریسک که عضو یک اداره انکشافی، فرهنگی و گفت و شنود مذهبی در لبنان است میگوید این گونه حرکت ها ستراتیژی موثری جهت مبارزه با استخدام کننده گان افراطگراه است.

او میگوید دو راه است که یک جوان بدان سوق داده میشود، یکی توسط افراطگرایان و دومی بخاطر ابتکارات صلح آمیز.

فرح پندیت که در امور اروپا و آسیا در وزارت خارجه ایالات متحده کار میکند میگوید حکومت ایالات متحده از ابتکاراتی حمایت میکند که هدف آن زمینه سازی برای ایجاد جوامع صلح آمیز باشد تا فهم و درک و گفت و شنود را میان افراد و اشخاص با معتقدات و مذاهب مختلف بیشتر سازد.

XS
SM
MD
LG