لینک های دسترسی

قرار است کراديچ در محکمۀ هاگ از خود دفاع کند


وکيل مدافع رادوڤان کراديچ ميگويد اين رهبر سابق سرب هاي بوسنيا در نظر دارد در محکمۀ جرايم جنگي ملل متحد در هاگ باتهام نسل کشي، از خود دفاع کند.

سڤيتوزار ڤُوياچيچ ميگويد يک هيئت مشاورين قانوني در سربستان با کراديچ در دفاع از خودش کمک خواهند کرد.

او همچنان گفت کراديچ بمقابل استرداد از سربستان بمحکمۀ هاگ استيناف طلب خواهد شد.

اين رهبر سابق سرب هاي بوسنيا بروز دوشنبه وقتي دستگير گرديد که از يک بخش بلگراد بيک بخش ديگر آن شهر ميرفت. مقامات ميگويند آنها با تعقيب کمک کنندگان کراديچ او را يافتند.

XS
SM
MD
LG