لینک های دسترسی

تقلب کاری در مسابقات المپیک


پو هیلا گیبرسیلاسی، ورزشکار ایتوپیایی ورزش دوش و برنده دو مدال طلا میگوید تمرین در ارتفاع سه هزار متر بلند تر از سطح بحر، برای او مزیت طبیعی داشته است. و او میگوید استفاده از مواد تقویتی در وزرش فریب کاری است.

ولی یک تعداد از وزرشکاران، سال ها است که تقلب کرده و از مواد منع شده چون ستیریود ها استفاده کرده اند.

سال گذشته ماریون جونر، وزرشکار امریکایی به مستنتقین در قسمت استفاده از مواد غیر قانونی در جریان مسابقات، دروغ گفته بود. بخاطر این کار، همه مدال های که او در المپیک 2000 در سیدنی برنده شده بود، دوباره از او گرفته شده و او 6 ماه حبس گردید.

هر چند چنین واقعات نام مسابقات المپیک را بد میسازد، ولی این امر پیامی را نیز به وزرشکاران میفرستد - پیامی که استفاده مواد غیر قانونی در ورزش غیر قابل تحمل است.

اداره ضد مواد مخدر امریکا که مسول تامین یک وزرش عاری از مواد غیر قانونی میباشد، به قسم انتخابی 8 هزار وزرشکار را معاینه کرده و میبیند که آیا در خون شان مواد چون سترسیود ها وجود دارد. ستریود ها عضلات را قوی میسازند ولی باعث مرض گرده و سرطان نیز میگردند.

این اداره مسول شناسایی دوا های غیر قانونی بوده و وزرشکاران را بخاطر شکستن قوانین ورزشی تنبه میکند.

اکثر کشور ها برنامه برای وزرشکاران خود دارند. المپیک کوریا جنوبی ورزشکاران خود را تشویق میکند تا قبل گرفتن دوا با داکتران خود مشوره نمایند.

جنگ سونگ، برنده مدال نقره در جیدو میگوید، قصه های ورزشکاران دستگیر شده اخطاریه برای المپیک امروزی است.

زمانی یک ورزشکار بخاطر گرفتن چند تابلیت عادی بری ریزش خود، متخلف شناخته شد. باد از او همه ورزشکاران دوا های خوده از دوا خانه خود کلب میخرند.

گرچه اتخاذ قوانین در ورزش تخلفات را کم ساخته است ولی تخلف کار هنوز هم ممکن است.

پیتر سانکسین، استاد در شفاخانه سیت لویس در لندن مشاور کمیته المپیک در قسمت مواد مخدر بوده است.

او میگوید دوا های جدید مثل هورمون های تقویت عضلات و رشد انسان به مشکل در خون میتواند کشف دیده شود. او میگوید برای عاری ساختن کامل ورزش از مواد مخدر، باید آزمایشات معتبری صورت بگیرد.

و مقامات ضد مواد مخدر میگویند اکثر ورزشکاران از انجام معاینات بیشتر استقبال میکنند.

XS
SM
MD
LG