لینک های دسترسی

باینات شدید الحن جان مکين به رقیب خود از حزب ديمو کرات


سناتور جان مکين، نامزد احتمالي حزب جمهوريخواه براي انتخابات رياست جمهوري،هنوز هم رقيب حزب ديمو کرات خودرا متهم ميسازد که از يک پاليسي شکست گرایانه امريکا درعراق، طرفداري ميکند.

مايکل بومن، همکار صداي امريکا گزارش ميدهد که اين بيانات شديد بعد از ختم سفر يکهفته اي سناتور براک اوباما به خارج صورت ميگرد که شامل توقف ها در عراق و افغانستان بود.این گزارش را محمد ابراهیم به توجه می رساند.

سناتور اوباما از مدت ها باينطرف از يک چوکات زماني براي خروج عساکر امريکا از عراق وهمچنان تقويه قواي امريکا در افغانستان طرفداری کرده است.

در جريان سفرش به عراق ،نامزد احتمالي حزب ديموکرات براي انتخابات رياست جمهوري، از بيانات حکومت عراق مبني بر پشتيباني از نظريه خروج عساکر امريکا تا سال ۲۰۱۰ و همچنان بيانات حکومت بش در باره ضرورت توجه بيشتر به اوضاع امنيتي رو بوخامت در افغانستان، واضحاخوشحال گرديد.

اما، حتي اگر حوادث هفته گذشته ظاهرا به طرفداري از پيام اوباما در مورد عراق و افغانستان بوده باشد، رقيب احتمالي وي از حزب جمهوريخواه توجه را به مخالفت اوبا ما به افزايش سال گذشته قوا در عراق جلب ميکند، که بسياري فکر ميکنند در پائين آوردن ميزان سطح فعلي خشونت ها در عراق، سهم بزرگ داشته است.

سناتور مک کین که در پروگرام تلوزيون اي بي سي صحبت ميکرد ،اوباما را متهم ساخت که در مورد عراق يک موقف سياسي شتاب زده را اتخاذ کرده که همه ماموريت امريکا را به مخاطره خواهد انداخت.

مکين: " اوباما راه پر خطري را در پيش گرفته است. و او اين راه سياسي را برگزيد تا نامزدي حزب خودرا بدست آورد. من راه پشتيباني از افزايش قوا را برگزيدم، گرچه مي دانستم طرفدار ندارد، ولي ميدانستم که ما بايد در عراق پيروز شويم.

ما در عراق پيروز ميشويم. و اگر آنچه سناتور اوباما ميخواست عملي ميشد، هرج و مرج، نسل کشي وافزايش نفوذ ايران را در قبال ميداشت و شايد القاعده بار ديگر پايگاهي را در عراق تاسيس ميکرد.

براي اوباما، موضوع مهم اين نيست که ايا افزايش قوا يک نظريه خوب بود يا نه، بلکه به عقيده وي با در نظر داشت تصميم نادرست امريکا مبني بر تهاجم بر عراق در سال ۲۰۰۳، چگونه منابع محدود نظامي و مالي امريکا بهتر بکار رود .

اوباما: "جاي شک نيست و من مکررا گفته ام که عساکر ما نقشي را در عراق ايفا ميکنند.وظيفه من بحيث قوماندان اعلي اردو ان خواهد بود تا تصميم گرفته شود که کدام جنگ ضروريست و چطور بايد پيش برده شود؟ و بعقيده من،از اغاز توجه ما بايد بر افغانستان متمرکز مي بود. در انجا بايد کار را انجام ميداديم، و اما چنين نکرديم اما، اکنون فرصت داريم به پيش برويم و به خروج مرحله اي قوا از عراق اغازکنيم و مطمين شويم که وظيفه را در افغانستان به انجام رسانيم."

نظرسنجی عامه درایالات متحده نشان ميدهد ک دو داوطلب مقام رياست جمهوري، در يک رقابت نزديک به هم قرار دارند و اکثريت امريکائيان موضوعات اقتصادي را در راس نگراني هاي شان قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG