لینک های دسترسی

چرا عراق از رفتن به مسابقات المپیک محروم شده بود؟


با نزديک شدن تاريخ شروع المپيک و بخصوص تاريخ تثبت نام و شموليت تيم ها در مسابقات پيکنگ، محروميت تيم ورزشي عراق بنابر تجويز کميته بين المللي المپيک، اذهان را هر چه بيشتر بخود جلب کرده است.

اما اين موضوع با موفقيت براي ورزشکاران عراقي خاتمه يافت و کميته بين المللي المپيک راه را براي شموليت ورزشکاران عراقي در مسابقات المپيک بیجینگ مجدداً باز نمود.

مشکل اصلي در آن بود که مطابق به منشور کميته بين المللي المپيک يا « او آي سي» کميته هاي المپيک ملي هر کشور بايد مستقل از دولت و سياسيات داخلي کشور ها، تصاميم خود را اتخاذ نمایند.

اين امر در ماه مي سال جاري در عراق رعايت نش، زیرا دولت عراق کميته ملي خودرا لغو کرد. اين امر، کميته بين المللي المپيک را وادار ساخت فوراً عراق را از شموليت در مسابقات المپيک، بخاطر مداخلات سياسي آن در ورزش جوانان، محروم سازد.

بعداً کميته بين المللي المپيک اصرار ورزيد تا حکومت عراق کميته ملي خود را با جميع اعضاي پيشين آن به وظايف شان دوباره تعين کند، هر چند چهارعضو آن در دو سال قبل اختطاف شدند و سرنوشت شان هنوز معلوم نشده است.

با شموليت و ميانجي گري جرمني و چين در مذاکرات، عراق تعهد سپرد که انتخابات آزاد را براي انتخاب اعضاي کميته ملي المپيک خود تحت ديده باني ناظرين بين المللی داير خواهد کرد.

انتظار ميرود عراق دو ورزشکارش را در جهت شرکت در مسابقات دوش با موانع به بیجینگ ارسال کند.

XS
SM
MD
LG