لینک های دسترسی

رئيس جمهور گرجستان خواستار آتش بس شد.


رهبر گرجستان در حالي خواستار آتش بس فوري در منطقۀ جد اشدۀ اوسيتياي جنوبي گرديد که از انتشار جنگ بيک منطقۀ مورد منازعۀ ديگر گزارش داده ميشود.

ميخائيل ساکاش ڤيلي، رئيس جمهور گرجستان امروز اندکي قبل ازان خواستار ختم جنگ شد که از پارلمان منظوري اعلام مقررات نظامي را کسب کرد.

در عين زمان، مقامات گزارش دادند که طيارات جنگي روسيه بر اهدافي در منطقۀ ابخازيه بمباري کرد.

ابخازيه مانند اوسيتياي جنوبي در سال هاي ۱۹۹۰ استقلال خود را از گرجستان اعلام کرده بود. گرجستان سوگند ياد کرده تا هردو منطقه را تحت کنترول حکومت مرکزي بياورد.

قسمت زياد جنگ هاي امروزي در اطراف تسخينڤالي، مرکز اوسيتياي جنوب متمرکز بود، که قواي روسيه و گرجستان هردو، ادعا ميکنند تحت کنترول شان است. شاهدان عيني ميگويند آن شهر مخروبۀ سوخته اي بيش نيست و اجساد در جاده ها افتاده است.

طيارات روسي کوشش کرد تا حرکت قواي گرجستان را بسوي اوسيتياي جنوبي متوقف سازد و در شهر گوري در نزديک سرحد بر اهداف ملکي و نظامي بمبارد کرد.

XS
SM
MD
LG