لینک های دسترسی

ننسی پلوسی - اولین زن رهبر در کانگرس ایالات متحده


زنان در ايالات متحده در پهلوي مردان در تمام امور روزمره شامل کار اند و امکانات رسيدن به عاليترين مقام در ساحۀ هنر و فرهنگ، علم و دانش، سياست و کشور داري و غيره به آنها نيز مانند مردان مهياست.

زنان امريکائي که در اوايل قرن گذشته حق رأي دهي را کسب نمودند امروز در همه بخش هاي حکومت و مقامهاي انتخابي کار مينمايند.

ننسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان ايالات متحده از سال ۱۹۸۷ به اينطرف بحيث نمايندۀ ناحيۀ هشتم ايالت کليفرونيا در مجلس نمايندگان ايفاي وظيفه مينمايد. البته ناحيۀ هشتم شامل شهر سانفرانسسکو و چندين شهر اطراف آنست.

خانم پلوسي که در سال ۲۰۰۲ از طرف اعضاي ديموکرات مجلس نمايندگان کانگرس با اکثريت قاطع رهبر آن حزب در کانگرس انتخاب گرديد، اولين زني در تاريخ امريکاست که چنين مقامي را بدست آورده است.

او قبل از آنکه رهبري حزب را بعهده بگيرد بحيث نمايندۀ اقليت در مجلس نمايندگاه ايفاي وظيفه مينمود. ننسي پلوسي بتاريخ چهارم ماه جنوري سال ۲۰۰۷ بحيث رئيس مجلس نمايندگان در کانگرس انتخاب گرديد که از نگاه قدرت سياسي در حکومت بعداز رئيس جمهور و معاون آن شخص درجه سوم در رهبري کشور قرار دارد.

پلوسي که در سال ۱۹۶۲ از ترينتي کالج در واشنگتن فارغ التحصيل گرديده است، دختر ثوماس داليسندرو است که براي دوازده سال شاروال شهر شهر بالتيمور بود و قبل از آن براي ۵ سال نمايندگي آن شهر را در کانگرس بعهده داشت.

برادر او ثوماس داليساندروي سوم نيز بحيث شاروال بالتيمور ايفاي وظيفه نموده است.

پلوسي در سالهائيکه در کانگرس خدمت نموده بخاطر اعادۀ کمک به محتاجان کوشش زيادي بخرچ داده است. يکي از قوانين اوليه ايکه با جد وجهد ننسي پلوسي در کانگرس ايالات متحده قبول گرديد تأمين جاي بود وباش به مريض هاي ايدز از طريق پروگرام مذکور بود.

پلوسي همچنان درمنظوري بيمۀ صحي معيوبين نقش بسزائي داشته است.

پلوسي بحيث عضو کميتۀ استخباراتي در مجلس نمايندگان براي ده سال خدمت نمود که اين دراز ترين مدت خدمت يک نماينده درين کميته بشمار ميرود.

درايام خدمتش درين کميته پلوسي کارهائي را انجام داد که در تهيۀ معلومات استخباراتي مؤثق و بزودي ممکنه به ديپلوماتها و قوماندانان در قواي مسلح اين امکان را داده است که تصاميم جدي در موضوعات را بصورت درست بگيرند.

پلوسي و شوهر او پال پلوسي که از شهر سانفرانسسکوي ايالت کاليفورنياست پنج فرزند دارند.

XS
SM
MD
LG