لینک های دسترسی

بلوچ ها: پاکستان منابع نفت و گاز و  بنادر بحری بلوچستان را اشغال کرده است


دو سازمان دفاع از حقوق بلوچ ها در ايالات متحده امريکا نشستی را در واشنگتن داير نمودند.

نماينده گان دو سازمان دوستان امريکايی بلوچستان و جامعۀ بلوچان مقيم امريکای شمالی در تالار مطبوعات واشنگتن اظهار داشتند که ميخواهند آواز قوم آزاديخواه بلوچ را به گوش جهانيان برسانند.

اين سازمان ها ادعا ميکنند که در زمان تجزيه هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ به بلوچستان هم آزادی داده شد، اما يکسال بعد از در سال ۱۹۴۸ قوای نظامی پاکستان با استفاده از زور آنرا ضميمۀ پاکستان ساختند.

نمايندۀ بلوچها در امريکای شمالی ميگويد که از همان سال بدينسو همۀ منابع نفت و گاز بلوچستان و بنادر بحری بلوچستان را پاکستان اشغال نموده است.

رابرت سيل، رئيس اين جامعه اظهار داشت در حاليکه پاکستان ۶۱ مين سالروز استقلال خود را جشن ميگيرد ۲۰ مليون مردم بلوچ از حقوق طبيعي از آزادي محروم گرديده اند.

رابرت سيل: "امريکا بايد از ملل متحد بخواهد تا کميسيوني را به اشتراک رهبران جنوبي آسيا و ساير رهبران بين المللي براي بلوچها تعين نمايد تا راه حلي را جهت جلوگيری از بي عدالتی جاری سراغ کند و اگر همۀ اطراف درگير رضايت داشته باشند براي قوم بلوچ بايد زمينه يک همه پرسی آزاد فراهم شود."

آقاي سيل از مقامات حکومت امريکا خواست تا روي مشي خود در منطقه تجديد نظر نمايد.

اين جامعۀ دفاع از حقوق بلوچ ها ميگويد در ايران هم مردم اين قوم تحت جبر و تظلم حکومت آنکشور زنده گي ميکنند. وی ميگويد در جريان چند سال گذشته به دها تن از فعالين قوم بلوچ توسط حکومت ايران دستگير و بعضی از آنها به دار زده شده اند.

اما آنها ميگويند که شمار بيشتر بلوچ ها در پاکستان بقتل رسيده اند.

داکتر وحيد بلوچ دئيس جامعۀ بلوچ ها در امريکاي شمالي ميگويد تنها بتاريخ نزدهم جولای سال جاری حد اقل صد نفر توسط عساکر پاکستانی در منطقه ديره بگتي بتقل رسيدند.

وی گفت: "هزاران تن از بلوچ ها طي اين جنگها هلاک شدند. از باعث عملياتي که در سال ۲۰۰۵ از طرف اردوي پاکستان آغاز گرديده است هزاران تن از افراد مربوط به قوم مري و بگتي مجبور به ترک خانه هايشان گرديده اند."

نواب اکبر بگتی رهبر حزب حزب جمهوری وطن نيز مدتی قبل طی يک عمليات نظامی اردوی پاکستان بقتل رسيد.

وحيد بلوچ ميگويد که قتل عام مردم بلوچ هم در پاکستان و هم در ايران جريان دارد.

وي گفت که طيارات اف ۱۶ ايرا که امريکا به مقصد جنگ عليه دهشت افگني به پاکستان فراهم نموده است، آنکشور برضد مردم بلوچ از آن استفاده ميکنند.

XS
SM
MD
LG