لینک های دسترسی

در آمد ، فعالیت و زنده گی روسای جمهور امریکا بعد از ختم دور کار


فعالیت ها و زنده گی روسای جمهور امریکا بعد از ختم دور کار شان.

رئیس جمهور ایالات متحده بیشتر از دو دور کار، دیگر نمیتواند رئیس جمهور انتخاب شود، میتواند بحیث نماینده انتخابی کانگرس، حتی بعد از ختم ریاست جمهوری، در مسائل سیاسی کشور دخیل باشد.

بطور مثال، جان کوینسی ادمز، که ششمین رئیس جمهور ایالات متحده بود، بعد از ختم دوره کار خود در مجلس نماینده گان ایالات متحده کار میکرد. اندرو جانسن هفتمین رئیس جمهور امریکا، در مجلس سنای این کشور انتخاب گردید.

رئیس جمهور سابقه حتی میتواند بحیث قاضی محکمه عالی ایفای وظیفه نماید. ولیم هوارد تافت چند سال بعد از ختم دوره کاری اش منحیث رئیس جمهور، بحیث قاضی القضات کار میکرد.

روال معمول برای رئیس جمهور اسبق تحریر نمودن کتب در مورد تجارب اش و یا سخنرانی بین گروه های مختلف روی مسائل مختلف میباشد.

ستیفن وین متخصص ریاست جمهوری ایالات متحده و نویسنده کتاب "راهی بسوی قصر سفید" است.

او میگوید رئیس جمهور میتواند "پول کمای نماید، پول را بیشتر سازد، کتاب تحریر نمایند و کار های دیگری چون رضا کاری وقت، را انجام دهند."

آقای وین میگوید روسای جمهور در مورد تجارب شان صحبت نموده و با استفاده از موقف شان میخواهند رئیس جمهور آینده و حکومت را بخاطر بهتر ساختن امور مشوره میدهند.

جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده بخاطر حل مسائل مربوط به حقوق بشر برنده جایزه صلح نوبیل شد. او تا هنوز در موسسه خود بنام habitat for Humanity یا "اسکان برای بشریت" برای تعمیر مسکن به بیچاره گان کار میکند.

بل کلنتن رئیس جمهور سابق نیز تصدی یک بنیاد شخصی را عهده دار است که روی پروژه های مختلف در کشور های روبه انکشاف کار میکند. پروژه ها شامل تداوی HIV AIDS، کاهش فقر، انکشاف رهبری و کار بسوی درک و فهم مسائل، نژادی، قومی و مذهبی میباشد.

روسائی جمهور سابق مبلغ هنگفتی را سالانه بحیث معاش تقاعد خود دریافت مینمایند. این مبلغ تقریباً دو صد هزار دالر امریکایی هر سال برای تمام عمر شان میباشد. آنها همچنان بخاطر سفر، مسائل دفتری و معاش اشخاصیکه همرای شان کار میکنند، پول دریافت مینمایند.

XS
SM
MD
LG