لینک های دسترسی

پرداخت پول به یهودیانیکه ساحل غربی را ترک گویند


کابينۀ اسرائيل امروز يکشنبه براي اولين بار روي پلاني بحث نمود که به اساس آن براي ساکنين يهودي ايکه ساحل غربي را ترک ميگويند پول پرداخته ميشود.

ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل گفت که اسرائيل در جريان يک مذاکرات جدي صلح با فلسطيني ها قرار دارد. او ميگويد که بعضي از مسکونه ها در تحت توافق متوقعه از بين خواهد رفت.

در تحت پيشنهاد جبران خساره، هر فاميل مسکون در ساحل غربي براي برگشت به اسرائيل ۲۸۰ هزار دالر بدست خواهد آورد.

کابينه روي اين پلان راي نداد و بعضي از وزراء ابراز مخالفت کردند.

رفي ايتان يک وزير کابينه گفت ساکنين نبايد قبل از نهايي شدن يک توافق صلح منازل شانرا ترک گويند. وي گفت پيشنهاد اين پلان در حال حاضر موقف اسرائيل را در مذاکرات تضعيف ميکند.

XS
SM
MD
LG