لینک های دسترسی

ابتکار تازه شرکت گوگل -  ایجاد آرشیف انترنیتی غنی از اخبار و مجله های گذشته


تازه ترین ابتکار شرکت گوگل که میخواهد یک آرشیف غنی از اخبار و مجله های گذشته را جمع آوری نموده و بطور مجانی در اختيار مردم قرار ميدهد.

صفحه انترنتی گوگل یکی از بزرگترین ویب سایت هاي جستجو در جهان میباشد. این شرکت کوشش میکند بخش کتابخانه ان لاین این صفحه انترنتی را با آرشیف نمودن میلیارد ها مقاله طی 244 سال سابقه طباعت، وسعت بخشد.

هدف از این اقدام گوگل جذب نمودن استفاده کننده گان بیشتر ازین صفحه میباشد تا از اعلانات تجارتی سود بیشتر کمایی نماید.

گوگل روز دوشنبه این اعلام نشر نمود. مسولین گوگل میگویند آنها میخواهند با در اختیار قرار دادن تمام مضامین نشریه های بزرگ که قبل از عصر انترنت چاپ شده بود، دسترسی به معلومات را ساده تر سازند.

طرز کار این ابتکار چنین است که هر نشریه که موافقه نماید، تمام معلومات و مضامین سابقه آن کاپی برقی شده و بطور مجانی به اختیار استفاده کننده گان صفحه گوگل قرار خواهد گرفت. فیصدی مبلغی که از طریق اعلانات تجارتی صفحه گوگل بدست میآید، به ناشر اشتراک کننده داده میشود.

گوگل این ابتکار را طوری عرضه میدارد که گویا ازین طریق میخواهد بخش اعظم واقعات و معلومات تاریخی را در اختیار مردم قرار دهد. هدف دیگر این ابتکار کمک نمودن به بخش نشرات چاپی است که خواننده گان و شرکت های تبلیغی این سکتور در حال کم شدن است.

پییر لیتل، ناشر کیوبک کرونیکل تیلیگراف است و او میگوید این روزنامه، قدیمی ترین روزنامه در امریکای شماليست که از سال 1764 تا کنون نشرات دارد. او میگوید این اقدام میتواند تحولی را در بخش نشرات چاپی ایجاد نماید.

تا هنوز چند نشریه بزرگ دیگر در امریکا موافقه نموده تا درین بخش با گوگل همکاری نمایند.

XS
SM
MD
LG