لینک های دسترسی

Breaking News

مايک ملن: در افغانستان به کمک بيشتر بين المللی ضرورت است


دو مقام ارشد وزارت دفاع ايالات متحده ميگويند وضع امنيتي در عراق رو به بهبود است ولي قواي ائتلاف در قسمت بميان آوردن صلح پايدار در افغانستان با چالش هاي بيشماري مواجه ميباشد.

رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده ديروز طي گواهي در محضر يک کميتۀ کانگرس گفت امريکا اکنون در عراق در مرحلۀ نهائي قرار دارد اما بايد توقع داشت که دران جا براي چندين سال يک اندازه از قواي خود را نگهدارد.

اين گواهي در قبال يک اعلاميه در هفتۀ جاري داير شده بود که طي آن جورج بش رئيس جمهور گفت ايالات متحده يک مقدار قواي خود را از عراق برون کشيده و يک تعداد عساکر بيشتر را به افغانستان اعزام ميکند.

در عين زمان ادميرال مايک ملن، رئيس لوي درستيز هاي قواي مسلح هشدار داد که در افغانستان بکمک بيشتر بين المللي ضرورت است.

در حاليکه بهبود وضع امنيتي ايالات متحده را واداشت تا هشت هزار عسکر خود را تا ماۀ فبروري از عراق خارج کند، يک مقام ارشد ايالات متحده ميگويد قوماندان هاي نظامي متقاعد نشده اند که اين پيروزي هاي اخير در ساحه پايدار خواهد بود يانه.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده طي گواهي در محضر کمتيۀ قواي مسلح مجلس نمايندگان کانگرس گفت ايالات متحده بايد توقع داشته باشد که براي سالهاي آينده در عراق درگير خواهد بود، ولي تعداد عساکر روز بروز کاهش خواهد يافت. رابرت گيتس:

"بدون در نظر داشت اينکه در مورد آغاز جنگ عراق چه فکر ميکنيد، ما بايد مرحلۀ نهائي اين ماموريت را درست انجام بدهيم. من معتقدم که ما به مرحلۀ نهائي پا نهاده ايم. و تصاميم ما امروز و در ماه هاي آينده براي ثبات در منطقه و براي سالها براي مصالح امنيت ملي اهميت حياتي خواهد داشت."

درين جلسه در محضر اعضاي مجلس نمايندگان، ادميرال مايک ملن، رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح ايالات متحده معيت وزير دفاع را داشت.

اين قوماندان قواي مسلح در مورد افغانستان اظهار نگراني کرده گفت "يقين ندارم که ما در افغانستان تا بحال پيروز شده باشيم." هردو مقام گفتند که مؤفقيت در عراق ايالات متحده را قادر ميسازد توجه را خود را ازانجا بسوي ديگري معطوف سازد. رابرت گيتس: "ما تعهدات خود را به عراق کاهش و تعهدات خود را به افغانستان افزايش ميدهيم."

نگراني در مورد امنيت افغانستان، پاکستان را دخيل ميسازد. ملن گفت اين دو کشور بخاطر يک شورش مشترک در هردو جانب سرحد، بهم مرتبط هستند.

ملن علاوه کرد که افغانستان و کشورهاي ناتو بايد در قسمت خاتمه بخشيدن به نفوذ گروه هاي شورشي دران کشور، اقدامات بيشتر نمايند.

ادميرال ملن: "اگر يک طرز تقرب وسيع تر بين المللي و ادارات حکومتي ايالات متحده موجود نباشد، بنظر مسلکي من هيچ تعداد عساکر و هيچ مقدار وقت ما را قادر نخواهد ساخت که در افغانستان بهدف خود نايل شويم. و صادقانه بگويم وقت ما رو باتمام است."

ملن گفت تنها حضور نظامي کافي نيست. "سرمايه گزاري خارجي، محصولات بديل، حکومت داري بجا و مناسب، حکمروائي قانون، همۀ اينها کليد مؤقفيت در افغانستان است. ما نميتوانيم با کشتار به پيروزي برسيم و هيچ قواي مسلحي در هيچ جا، ولو که هرقدر خوب هم باشد، به تنهائي قادر نخواهد بود اين عناصر کليدي را فراهم کند."

اعلاميۀ جورج بش، رئيس جمهور در هفتۀ جاري به افزايش در حدود ۱۵۰۰ عسکر منجر خواهد شد. جنرال ديويد مکرنن، قوماندان ارشد متحدين در افغانستان خواستار در حدود ۱۰ هزار عسکر اضافي ايالات متحده شده است.

XS
SM
MD
LG