لینک های دسترسی

بازی های خطرناک و دوگانۀ پاکستان (بخش اول)


نيوزويک مينويسد که ملا نصرالله قوماندان طالبان ماۀ گذشته از پايگاۀ چريکي اش در شرق افغانستان به پاکستان رفت.

مقصد سفرش مقر سراج الدين حقاني است که تمويل کنندۀ فعاليت هاي او ميباشد.

اين مرد جوان با ريش انبوه رهبري يک شورش خونين طالبان را در شرق افغانستان بعهده دارد که تلفات عساکر امريکائي دران بيشترين است.

نصرالله طي مصاحبه اي با نيوزويک در سرحد بين افغانستان و پاکستان از بيان علت مشخص سفرش به پاکستان و ملاقات با حقاني خودداري کرد ولي احتمال دارد که او در صد دريافت بم گزاران انتحاري بيشتر، واسکت هاي انتحاري، اسلحه و پول باشد تا عليۀ قواي ايالات متحده و ناتو استعمال نمايد.

بقول مجلۀ نيوزويک نصرالله گفت وقتي داخل خاک پاکستان ميشود بين کمپ هاي شورشيان سفر مينمايد. او يک موتر جديد با يک آنتن خيلي بلند در پمپر پيشرو دارد و چهار موتر پک اپ مملو از تندروان آنرا تعقيب مينمايد.

اين کاروان وسايط بدون توقف از نقاط تفتيش نظامي پاکستان ميگذرد. نيوزويک مينويسد که وقتي اين موترها بيک نقطۀ تفتيش نزديک ميشود، شورشيان از طريق بي سيم با کسي بنام کرنيل نيازي صحبت ميکنند و او مراتب عبور محفوظ شان را از نقطۀ تفتيش تنظيم ميکند.

نصرالله معتقد است که نيازي يک صاحب منصب اردوي پاکستان و احتمالاً يکي از عمال آي اس آي ميباشد.

نصرالله بمجلۀ نيوزويک گفت که حقاني خود را آسيب ناپذير احساس ميکند و آي اس آي از او محافظت مينمايد.

مجلۀ نيوزويک مينويسد که واشنگتن درين قسمت توافق دارد و روي همين منظور مبازره عليۀ جنگجويان حقاني در صدر اولويت هاي قوماندان هاي امريکا در افغانستان قرار دارد.

مقامات امريکائي که بشرط عدم افشاي اسم شان صحبت نمودند ميگويند که ايالات متحده مدارکي در دست دارد که ثابت ميسازد عناصر آي اس آي پاکستان از شبکۀ حقاني محافظت کرده و به آن کمک مينمايند.

مجلۀ نيوزويک مينويسد که بهمين دليل ايالات متحده يک استراتيژي پرخاشگرانه تر را در مناطق قبايلي سرحد بين افغانستان و پاکستان که حقاني و ساير گروه هاي طالبان شبکۀ پناه گاه ها و کمپ هاي تعليمي را براي جنگجويان خود شان و القاعده تاسيس کرده، روي دست گرفته است.

و اين استراتيژي تشنج را بين امريکا و پاکستان که قرار است در جنگ عليۀ دهشت افگني متحد هم باشند افزايش داده است.

مجلۀ نيوزويک مينويسد که صاحب منصبان ارشد پاکستاني ميگويند اکنون وقت آن نيست که عليۀ حقاني اقدام کرد. آنها قواي محدودي دارند و آنرا عليۀ بيت الله محسود، يک رهبر مقتدر ديگر طالبان که منبع بم گزاري ها در داخل پاکستان است بکار ميبرند.

نيوزويک نوشته که قواي نظامي و آي اس آي در پاکستان بخاطر بي اعتمادي شان از ايالات متحده و هند، ميخواهند که شبکۀ حقاني در داخل افغانستان نفوذ بيشتر بيابد.

چندين متخصص پاکستاني ميگويد تا زماني که شبکۀ حقاني بر پاکستان حمله نکند، در اولويت قرار نخواهد داشت.

مجلۀ خبري نيوزويک ميگويد ولي طبق گفتار امريکائيان عدم اقدام پاکستان به حقاني اجازه داده رشد نموده و شايد به مهلک ترين تهديد عليۀ قواي ايالات متحده در افغانستان مبدل شده باشد.

بقول مجله در ماۀ جولاي امسال مقامات ارشد نظامي و سي آي اي مدارک شان را در مورد ارتباط بين آي اس آي و حقاني، بهمقطاران پاکستاني شان نشان دادند.

يکي از عواقب آن اين بود که در تابستان جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده قيود عليۀ عمليات نظامي در مناطق سرحدي را کاهش داد.

نيوزويک مينويسد بقول منابع مطلع امريکائي در گذشته وزارت دفاع ايجاب ميکرد که قبل از حملۀ طيارات بدون پيلوت بايد ۹۰ فيصد اطمينان وجود ميداشت که هدف در داخل قلمرو پاکستان ارزشمند است ولي اکنون مقامات در ساحه ميتوانند بين ۵۰ و ۶۰ فيصد اطمينان داشته باشند که در محل حمله جنگجويان خارجي قرار دارند. سي آي اي از تبصره درين مورد خودداري کرد.

XS
SM
MD
LG