لینک های دسترسی

مزیت استفاده از انترنت و کمپیوتر - طرق فراگیر شدن آن در افغانستان


مزیت استفاده از انترنت و کمپیوتر- طرق فراگیر شدن آن در افغانستان

انترنت سهولت های زیادی را در پیشبرد کار و زندگی ایجاد ساخته است. از انترنت در چه بخشهایی میتوان استفاده کرد؛ و طرق فرا گیری و آشنا ساختن آن به مردم افغانستان، چی است؟

درین رابطه، همکار صدای امریکا، محمد احمدی، صحبتی دارد با عباس احمدی – جوان افغانیکه در رشته تکنالوجی معلوماتی و خدمات انترنتی، تحصیل کرده و اکنون متصدی مرکز ارائه خدمات انترنتی در شهر غزنی میباشد.

XS
SM
MD
LG