لینک های دسترسی

زرع خشخاش در افغانستان تا بيست فيصد کاهش يافته اما...


مقامات ملل متحد ميگويند زرع خشخاش در افغانستان در جريان سال جاري تا بيست فيصد کاهش يافته اما بخاطر محصولات بلند تر اين بته، توليد ترياک تنها شش فيصد پائين تر بوده است.

هفتۀ گذشته حکومت ايالات متحده گزارش داده بود که توليدات ترياک درجريان عين مدت ۳۱ فيصد کاهش يافته بود. ايالات متحده ميگويد، زرع گل خشخشاش ۲۲ فيصْد کمتر بوده است، ترياک مادۀ خاميست که براي ساختن هروئين استفاده ميشود.

کريستينا اوگوز، رئيس دفتر مواد مخدر و جنايت ملل متحد در افغانستان ميگويد، ارقام ملل متحد بر اساس تفتيش اراضي و تحليل وتجزيۀ محصولات ترياک و نقشه هاي ستلايت ميباشد.

امريکاوملل متحد توافق دارند که ۱۸ ولايت افغانستان عاري از مواد مخدر است . سال گذشته اين رقم ۱۳ ولايت بود.

XS
SM
MD
LG