لینک های دسترسی

آیا تطبیق مودل عراق - گفت و شنود با مخالفین - در افغانستان هم کارگر خواهد افتاد؟


رابرت وُد، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید ایالات متحده سعی دارد در وضعی مثل افغانستان همه عناصر مختلف را علاوه بر کمک های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، گرد هم آورد تا جایگاه شان را در یک ستراتیژی همه گیر، تعین کند.

رابروُد معاون سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید بررسی ستراتیژی ایالات متحده در رابطه با افغانستان جریان دارد و آنچه مهم است اینست که افغانها گردهم آیند و مصالحه کنند و در پایان، راه حلی به معضلۀ افغانستان، پیدا شود.

وقتی از سخنگوی وزارت خارجه سوال شد که در ماه رمضان در عربستان سعودی مذاکراتی صورت گرفت که در آن نمایندگان ملا عمر هم اشتراک داشتند و آنها اظهار داشتند که وی از القاعده بریده است، آیا ایالات متحده از این مذاکرات اطلاع داشت و از آن پشتیبانی میکند؟

وی گفت همانطوریکه همواره گفته شده است ایالات متحده از عملیۀ آشتی در افغانستان پشتیبانی میکند و افغانها معیار های را تعین کرده اند که عقیده دارند اساسی را برای هر گونه عملیۀ صلح میگذارد که اساساً تقبیح خشونت، ترد ارتباط با القاعده و تعهد به قانون اساسی افغانستان است که ایالات متحده واضحاً از آن پشتیبانی میکند.

وی به جواب سوالی در مورد نشست با طالبان در یک مرحله گفت بررسی ستراتیژی ایالات متحده جریان دارد و نمی خواهد در بارۀ آن در حالیکه بررسی جریان دارد، تبصره نماید.

کراکر سفیر ایالات متحده در عراق و جنرال پتر ییس قوماندان قوای نظامی ایالات متحده از پالیسی گفت و شنود با مخالفین در عراق پیروی کردند و در آنجا کارگر افتاد وقتی خبر نگاری از رابرت وُد سوال کرد که آیا چنین مودلی در افغانستان قابل تطبیق نیست؟

رابرت وُد گفت امکان آنرا رد نمیکند و درین بررسی جهات وسیعی پالیسی در نظر گرفته میشود تا سعی شود توانائی جنگ با افراط گرائی در افغانستان بهبود یابد و به افغانها کمک شود تا وظایف شانرا انجام داده بتوانند.

رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده نیز گفته بود که مفکورۀ نشست با طالبان ارزش آنرا دارد که تحت غور گرفته شود و سخنگوی وزارت خارجه درین زمینه گفت همانطوریکه اظهار داشت بررسی ستراتیژی ایالات متحده دوام دارد و در نهایت امر این افغانها هستند که باید متحد شوند و مصالحه نمایند.

وقتی در مورد حمایت وزیر خارجۀ ایالات متحده از نظریات وزیر دفاع و جنرال پترییس سوال شد سخنگوی وزارت خارجه گفت وزیر خارجه و وزیر دفاع و سایر مامورین عالی رتبه از عملیۀ مصالحۀ افغانها پشتیبانی میکنند.

رابرت وُد سخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه طالبان جزئی از عملیۀ آشتی باشند گفت این مربوط به افغانهاست آنها معیار های را تعین کرده اند و ما از آنها پشتیبانی میکنیم.

ولی وی گفت از هیچگونه صحبتی با طالبان در سطوح پائین بین طالبان و قوای ایالات متحده در افغانستان اطلاعی ندارد.

XS
SM
MD
LG