لینک های دسترسی

'صرف چهل فیصد معلولین افغانستان به خدمات اساسی دسترسی دارند'


در سیمینار دو روزه که در کابل به منظور توسعه باز توانی معلولین در افغانستان برگذار شده بود، بیشتر معلولین از دولت خواستند تا به تأمین حقوق آنها توجه جدی صورت گیرد.

این سیمنار که از جانب کمته سویدن برگذار شده است، روی شناسایی چالش ها و محدودیت های برنامه های بازتوانی مبتنی بر جامعه بحث صورت گرفت.

راضی خان، هماهنگ کننده این سیمینار میگوید که هدف از این سیمینار اینست که معلولین در جامعه جایگاه خود را پیدا نموده و بتوانند در دولت خود را سهیم نمایند.

در همین حال، انجینیر داود سیار معاون اتحادیه معلولین افغانستان میگوید دولت معلولین را نادیده گرفته و به آنها در راستای مسایلی چون خدمات صحی ایجاد کار و سرپناه کمتر توجه شده است.

به گفته راضی خان هم اکنون 40 فیصد از معلولین به خدمات اساسی دسترسی دارند.

شرکت کننده گان این سیمینار در مورد اینکه چطور میتوانیم حق دسترسی کامل اشخاص دارای معلولیت را در توسعه اجتماعی انکشاف بدهیم به این باور بودند که باید قانون معلولین و معیوبین تصویب گردد. این در حالیست که تا هنوز این قانون از جانب پارلمان تصویب نشده است.

XS
SM
MD
LG