لینک های دسترسی

فروشات پرچون در ایالات متحده بطور بیسابقه ای کاهش یافته است.


در یک نشانۀ دیگر که بزرگترین اقتصاد جهان در حال پس رویست، وزارت تجارت داخلی ایالات متحده بروز جمعه گفت که فروشات در مغازه های پرچون فروشی در ماۀ اکتوبر به پیمانۀ ۲٫۸٪ نزول نمود، که بیشترین نزول در تاریخ است.

دانشمندان اقتصاد از نزدیک ناظر فروشات پرچون هستند زیرا تقاضای مستهلکین مسؤل دو ثلث اقتصاد ایالات متحده میباشد.

مفسرین علت این کاهش را شرایط مقید قرضه و نگرانی از ناحیۀ مصونیت مشاغل و پائین آمدن قیم خانه میدانند.

این بطی شدن اقتصاد به تقاضا برای یک مقدار زیاد تولیدات، بشمول کمپیوترهیا پیشرفته ضرر رسانیده است. شرکت Sun Microsystems، بزرگترین تولید کنندۀ چنین کمپیوترها در جهان میگوید تا شش هزار نفر را که تقریباً یک پنجم تعداد منسوبین آن شرکت میباشد، سبکدوش خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG