لینک های دسترسی

ادغام تداوی های قدیمی ادویه جات گیاهی با طبابت معاصر


سازمان صحی جهان میگوید دوا های عنعنوی، تداوی موثری برای امراض معاصر بوده و باید با مراقبت های صحی اولیه ادغام گردد.

رئیس سازمان صحی جهان میگوید چین در پهلوی دوا های غربی، از تداوی با گیاهی استفاده میکند و باید از آن پیروی شود. اما دانیل شیرف خبرنگار صدای امریکا از بیجنگ گزارش میدهد که در آنجا هنوزهم نگرانی های در مورد موثریت و مصئونیت دواهای عنعنوی وجود دارد.

دوا های عنعنوی چینی برای بیش از دوهزار سال مورد استفاده بوده است و از این دوا ها، برای تداوی هر نوع مرض، از ذکام عادی گرفته تا تداوی سرطان، بکار برده میشود.

شیوۀ عمومی تداوی های گیاهی، رژیم غذایی، و تمرینات جسمی در غرب شهرت یافته و هر روز علاقه مند بیشتر پیدا میکند. اکنون مارگریت چان رئیس سازمان صحی جهان میگوید تداوی های قدیمی اکنون باید همراه با دوا های غربی یکجا صورت گیرد.

"سیستم دوایی عنعنوی و غربی نباید با هم در تضاد قرار داشته باشند. در چوکات مراقبت های صحی اولیه با استفاده از بهترین تجاویز، این دو سیستم میتوانند یک نظم مفید را بوجود آورند."

چان که در اولین کنفرانس سازمان صحی جهان برای ترویج دواهای عنعنوی در بیجنگ سخن میگفت اظهار داشت که دوا های عنعنوی نسبت به دواهای غربی دارای عوارض جانبی محدود بوده، ارزان میباشد و برای تداوی امراض معمول چون اسهال و ملاریا موثر خواهد بود.

خانم چان میگوید دوا های عنعنوی همچنان میتواند از امراض به اصطلاح مربوط به راه و رسم زنده گی معاصر مانند مرض شکر، امراض قلبی و تشوشات روحی جلوگیری کند.

وی میگوید در جا هاییکه دکتوران هردو دوا را بصورت مشترک تجویز میکنند، نمونۀ خوبی را ارائه مینمایند. اما وی هشدار داد که دوا های عنعنوی، همه، معیارات علمی و مصئونیتی را بر آورده نمی سازند.

"شمار زیادی از ادویه های عنعنوی در ارزیابی علمی شواهد کافی را برای برآورده ساختن این معیارات دارا نمی باشد. آزمایشات مربوط به کیفیت و معیارات تولیدی در زمینه این ادویه جات، جدی و کنترول شده نبوده و تولیدات آن ممکن با قواعد سختگیرانۀ ایکه برای تضمین مصئونیت آن در نظر گرفته میشود، مطابقت نداشته باشد. و کارکنان تولید این ادویه ممکن گواهی نامه یا جواز رسمی کار نداشته باشند."

دواهای گیاهی از دیر زمان مورد توجه تحقیق کننده گان قرار داشته است تا مواد فعال آنرا وارد دوا های غربی سازند. اما بازار ادویۀ گیاهی به ملیارد ها دالر میرسد و مقدار زیادی ازین ادویه جات بدون یک درک روشن از اجزای شامل در ادویه و طرز تأثیر آن بفروش میرسد.

XS
SM
MD
LG