لینک های دسترسی

در زمستان امسال، 'حدود یک میلیون افغان، متکی بر کمک های غذائی ملل متحد خواهند بود'


در زمستان امسال، مامورین موسسه ملل متحد میگویند، حملات بر کاروان عراده جات حامل مواد غذائی، نظر به سال های قبل، بدتر شده است.

موسسه ملل متحد تخمین میکند که در زمستان جاری، تقریباً یک میلیون افغان برای زنده ماندن، به تعاون غذائی ملل متحد متکی خواهند بود.

مواد غذائی که ذریعه عراده جات موسسه ملل حمل میگردد، در حملات غیر مترقبه طالبان و توسط گروه های جنایتکار، غارت می گردد. تا کنون در سال جاری ۲۶ حمله بر این گونه کاروان ها بعمل آمده است.

سال قبل بیش از ۳۰ حمله صورت گرفت. مامورین میگویند حملاتی که در سال جاری صورت گرفته است قابل ملاحظه بوده است؛ دلیل آن قسماً بزرگی حجم و تعداد کاروان های مواد ارتزاقی است.

بعد از وقوع خشک سالی در سال قبل و بلند رفتن قیم مواد غذائی در سال جاری، موسسه غذائی جهان تصیم گرفت نظر به سال قبل، مقادیر بیشتر مواد غذائی را برای مردم افغانستان تهیه و ذخیره کند. و این در حالیکه کاروان های بزرگتر حامل مواد غذائی، اهداف جذاب برای سارقین وغارتگران آن شده است.

داود سلطان زی، حقوق دان افغان که ریاست کمیته نظارت بر انکشاف دهات و روستا ها را به عهده دارد میگوید حکومت افغانستان برای کمبودی های مواد غذائی و خطرات نهفته برای لاری های حامل مواد ارتزاقی، باید اقدمات بیشتری به خرچ دهد.

همچنان، کمیته صلیب سرخ و هلال احمر میگویند، علی الرغم موجودیت شبکه تقریباً ۲۰ هزار نفری رضا کاران محلی، فعالیت های آنها در ۱۸ ماه اخیر، بسیار مقید و کم شده است.

Graziella Piccolco، سخنگوی کمیته صلیب سرخ و هلال احمر میگوید: "ما در این روز ها به ساحات دور دست که چند سال قبل میتوانسیم، بدون کدام نگرانی عمده امنیتی، خود را برسانیم، اکنون به مشکل میتوانیم به آن مناطق برویم."

حدود ۹۰ فیصد از کمک غذائی ارسالی به افغانستان ذریعه لاری ها از طریق خاک پاکستان برده میشود و مدیر منطقوی پروگرام غذائی جهان میگوید با رسیدن کاروان های کمک به افغانستان، آنها مورد حمله قرار میگیرند.

اکثریت این حملات در فاصله بین شهر شمال غربی پشاور و سرحد افغانسنان دست میدهد. هر روز لاری هائیکه حدود ۶۰۰ تن مواد تعاونی غذائی را در جاده کوهستانی حمل میکنند که یک معبر کلیدی بین بندر جنوبی کراچی و کابل است.

ولی، به گفته مقامات امور امداد، با وجود این مشکلات، کارمندان هم اکنون حدود ۸۰ فیصد مواد غذائی را به افراد شدیدا نیازمند رسانبده اند. آنان میگویند انتظار نمیرود امسال، افغان هائ شدیدا نیازمند، با بحران کمبود غذائی مواجه گردند.

XS
SM
MD
LG