لینک های دسترسی

بحث روی طرح جدید قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد


طرح جدید قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری امروز چهارشنبه از سوی اداره عالی نظارت بر تطبیق این ستراتیژی و ادارات مختلف افغانستان و به همکاری سازمان ملل متحد، طی یک کنفرانس علمی مورد بحث قرار گرفت.

این قانون که در کنفرانس دو روزه مورد بحث علمی قرار میگیرد، در روشنی قانون اساسی افغانستان و رعایت میثاق ملل متحد علیه فساد اداری وضع گردیده است.

پوهاند عبدالسلام عظیمی، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه افغانستان در این کنفرانس گفت، فساد اداری در گذشته هم وجود داشت، اما در حال حاضر جز فرهنگ افغانستان شده است و مبارزه علیه فساد اداری نیاز به زمان بیشتر دارد.

وی همچنین گفت، بیش از ۵۰ تن از قاضیان که اسناد مکمل در دست نداشتند از وظیفه شان در ستره محکمه برکنار شده اند.

همچنان، از سوم دسمبر، روز جهانی معلولین امروز چهارشنبه در شهر کابل تجلیل بعمل آمد.

در این محفل که ده ها تن از معلولین، معیوبین و مقامات حکومت در آن اشتراک ورزیده بودند، شمار زیادی از معلولین و معیوبین کشور از دولت خواستار یک سلسله امتیازات شدند.

آنها تقاضای یک وزارت یا ریاست عمومی مختص به معلولین و معیوبین را نموده و تاکید کردند که حکومت باید به آنها معاش ماهانه تعیین کرده و همچنان زمینه کاری را برای آنها فراهم آورند.

از سوی دیگر، واصل نور مهمند معین وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید ولسی جرگه برای نخستین بار قانونی را در رابطه با حقوق معلولین و معیوبین تصویب کرده که حاوی امتیازات خوبی برای معلولین و معیوبین کشور میباشد.

در این محفل تولیدات دستی خانم های معیوب نیز به نمایش گذاشته شده بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG