لینک های دسترسی

اوباما با ال گور، معاون سابق ریاست جمهوری ملاقات میکند


انرژی و تغیر اقلیم، موضوعات عمدۀ صحبت ها بین براک اوباما، رئیس جمهور منتخب و ال گور، معاون سابق ریاست جمهوری و برندۀ جایزۀ نوبل خواهد بود.

قرار است این دو شخصیت امروز در شیکاگو ملاقات کنند.

الگور، معاون سابق ریاست جمهوری، در سال ۲۰۰۷ بخاطر فعالیت هایش در قسمت محیط زیست مؤفق به اخذ جایزۀ صلح نوبل شد.

ناظرین میگویند مباحثات امروزی شاید در حالیکه آقای اوباما برای اعلام اعضای بیشتر کابینۀ خود آمادگی میگیرد، اهمیت زیادی داشته باشد.

انتظار میرود رئیس جمهور منتخب در روز های آینده وزرای انرژی و داخله و همچنان رئیس ادارۀ محافظت محیط زیست را نامزد نماید.

هر سه عضو کابینه مسؤلیت محیط زیست و انرژی را مشترکاً بعهده دارند.

مشاورین آقای اوباما میگویند این معاون سابق ریاست جمهوری برای کدام عهده ای در نظر گرفته نشده است ولی آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود بخاطر تخصص گور به او اتکا خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG