لینک های دسترسی

پرچون فروشان ایالات متحده قیم را کاهش میدهند و تولیدات در جاپان کاهش یافت.


پرچون فروشان در ایالات متحده در کوششی جهت ازدیاد فروشات، قیم را پائین میاورند و ارقام جدید تولیدات صنعتی در مورد یکی از اقتصادهای عمدۀ آسیا نگرانی ایجاد کرده است.

امروز در ایالات متحده دکان ها و فروشگاه ها نسبت بسایر روزها زودتر بازشد و بامید بیشتر ساختن فروشات در یک فصل مایوس کنندۀ رخصتی های آخر سال تا ۷۰٪ تخفیف را اعلان کرده اند.

فروشگاه ها در ایالات متحده برای بیشتر ساختن منافع شان در طول سال بر فروشات هفته های قبل از رخصتی میلاد مسیح متکی هستند. ولی شرکت تحقیقاتی موسوم به شاپر ترک ShopperTrakمیگوید تعداد کسانی که قبل از رخصتی میلاد مسیح به فروشگاه ها میروند نسبت بسال گذشته به پیمانۀ ۲۴٪ کاهش یافت. یک سروی دیگر نشان میدهد که فروشات پرچون تا چهار فیصد کاهش یافت.

همچنان نشانه هائی وجود دارد که کاهش تقاضا بر اقتصاد متکی به صادرت جاپان تاثیر زیادی نموده است.

جاپان میگوید تولیدات صنعتی آن کشور در ماۀ نومبر نسبت به ماۀ قبل ازان بیش از هشت فیصد کاهش یافت، که یک کاهش بیسابقه است و بعضی از اقتصاددان ها را واداشت تا از سقوط تولیدات صنعتی هشدار بدهند.

XS
SM
MD
LG