لینک های دسترسی

دور دوم رای دهی در کشور افریقایی گانا


گانایی ها امروز یکشنبه در دور دوم انتخاباتی، بپای صندوقهای رای میروند. توقع میرود رقابت درین انتخابات بسیار نزدیک باشد.

حزب بر سر اقتدار (نانا اکوفو ادو) یکی از کاندیدان و (جان اتا میلس)، برای جانشینی جان کوفور که بعد از هشت سال زمامداری از قدرت کناره گیری میکند، باهم در رقابت اند.

در شب قبل از رای گیری، هر دو حزب، اتهامات تقلب احتمالی را بین هم دیگر رد و بدل کردند. حزب بر سر اقتدار وطنپرستان، حزب مخالف را با تهدید و تخویف طرفداران در مراکز ملزم ساخته است.

در عین زمان، اتا ملیس کاندید حزب مخالف، حزب بر سر اقتدار را به مستقر ساختن آَدم کُشان در مراکز رای دهی وتلقب در انتخابات ملزم ساخته است.

XS
SM
MD
LG