لینک های دسترسی

سیستم قضایی طالبان، در بیرون از شهر ها در افغانستان


نشریۀ کانیدین پرس در مقاله ای تحت عنوان "مردم محل از حکومت موازی طالبان که قسمتی از ولایت قندهار را فرا گرفته در هراس اند"، مینگارد در قریۀ سنزری حکم محکمه با سرعت و شدت، عمل میگردد.

حکم محکمه در محضر عام عملی میشود که توهین را نیز در قبال دارد. مجرمین مفقود الاثر گردیده و یا اینکه به اثر ضربۀ تبر، دستها از بدن جدا میگردد. بعضی ها هم اعدام میگردند.

این جزا ها به اثر حکم محاکم حکومتی که از طرف قوای ایتلاف پشتیبانی میگردد، داده نشده، بلکه از طرف شورای علمای طالبان که بحیث قضات عمل مینمایند، اجرا میگردد.

نشریه مینویسد، تمام دهاقین و اهالی دیگریکه خبرنگاران این نشریه در سنزری با آنها مصاحبه کرده اند، صحبت از عدالت خشن طالبان نموده اند که با وجود موجودیت قوای ناتو در آن کشور هنوز در بسیاری قراء و قصبات در جنوب افغانستان اجرا میگردد.

نشریه مینویسد درین محاکم، مجازات در حضور قضات طالبان که به اساس شریعت اسلامی فیصله مینمایند، اجرا میگردد.

متهم و دعوا کننده هر دو اکثراً بجا هائی آورده میشوند که امنیت منطقه از طرف طالبان مسلح تامین میگردد.

بعد از استماع هر دو طرف دعوا، دو قاضی فیصلۀ شانرا در همان ساعت و یا در ظرف یکروز صادر مینمایند.

حاجی قدرت الله، حاجی شمس الله و حاجی محمد که با ایشان مصاحبه صورت گرفته است میگویند، بعضی مردمان محل در سنزری که در ولسوالی ژیری ولایت کندهار واقع است، قوانین خشن طالبان را بر سیستم قضائی "نهایت بطی و مملو از فساد و ارتشاء حکومت افغانستان، ترجیح میدهند.

نشریه به اساس گفته های حاجی محمد می افزاید ”در حکومت، اگر پول نداشته باشید، هیچ کاری کرده نمیتوانید. اگر شما بخواهید قرض تانرا بپردازید، باز هم باید رشوت بدهید."

مقاله می افزاید طالبان از نارضایتی مردم از وضع فعلی دستگاه های حکومتی به نفع خود استفاده نموده در قرا و قصبات سیسم قضائی موازی را بوجود آورده اند.

به اساس معلوماتی که از مصاحبه با مردمان محل و نمایندگان طالبان صورت گرفته، طالبان در بیرون از شهر ها، سیستم قضائی خود را فعال ساخته قاضی های محلی، ولسوال ها حتی والی های شانرا تعین نموده اند.

نشریه مینویسد طالبان ادعا دارند که ولسوالی های شاه ولی کوت، پنجوائی، ژیری، معروف، میانشین، قسمتی از ارغستان و قریۀ سنزری را تحت سلطۀ خود دارند.

محض ولسوالی های ارغنداب، دامن، دند و سپین بولدک را حکومت در کنترول دارد.

ازینکه طالبان در بسیاری مواقع موفقیت های شانرا مبالغه مینمایند، نمیتوان صحت این ادعا ها را مستقلانه تائید نمود. اما توریالی ویسا والی جدید ولایت کندهار ادعای طالبان را شدیداً رد نموده میگوید در آخرین گردهم آئی ولسوالان ولایت کندهار ازینگونه ادعا ها هیچ چیزی نشنیده است.

او میگوید حکومت موازی شاید پروپاگندی از جانب طالبان باشد.

ایلیسا گولبرگ، دپلومات ارشد کانادائی در کندهار میگوید او در مورد فساد اداری در اورگان های دولتی شنیده است، اما او میگوید کانادائی ها برای بهتر ساختن سیستم قضائی، با حکومت در حال کار اند.

گولبرگ میگوید با شش قاضی که برای خدمت به تمام ولایت کندهار تعین گردیده است، مشکلات کمبود پرسونل را میتوان درک نمود. بنظر دپلومات کانادائی ازینکه طالبان هیچگونه سیستم فعال تعلیمی، صحی و خدمات دیگر ندارند، نمیتوان آنرا حکومت موازی نامید.

او علاوه مینماید شورشیان در قسمتهای کوچکی از قصبات موجود اند، اما به آن معنی نیست که مردم از آنها استقبال مینمایند.

XS
SM
MD
LG