لینک های دسترسی

"الله مرا شوخ و طنز گو آفریده است"


تمایلات امریکائیان بمقابل اسلام وعربها، از حملات دهشت افگنی در ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بدین سو، سیر دشوار و آگنده از نشیب و فراز بوده است.

بدون شک آن حوادث درد آور، باعث ایجاد احساسات بر افروختگی و ترس در میان کتله های وسیعی شد که با اسلام و همچنان با جهان عرب، آشنائی ندارند.

این امر بسیاری از مسلمانهای امریکائی را متوجه بروز تعصبات از سوی غیر مسالمانها در برابر خودشان ساخت.

برای مقابله با این تمایلات منفی، تعدادی از امریکائیان مسلمان به اظهارات و نمایشات خنده آور و طنزگوئی توسل جستند. یکی از این افراد، اظهر عثمان است که حقوق دان و همچنان سخنران میباشد.

این شخص، هشت سال قبل تصمیم غیر عادی گرفته و برای مقابله با دید منفی که در برابر مسلمانان پیدا شده است، هر روزه در کلوب های خورد شبکه های تلویزیونی شروع سخنرانی ظنز آمیز نمود.

او قصه میکند چگونه با در نظر داشت سیمای سیاه چرده، ریش انبوه و درازش، محافظین میدانهای هوایی او را قربانی تعیض نژادی کرده و صنف بندی میکنند. و چگونه با ورودش به میدان طیاره، نگاه ها بسوی او خیره می گردد. و چه سان محافظین میدان ها هوایی به وی نزدیک شده از او می خواهند باید دوباره و دوباره تلاشی گردد.

عثمان در سال ۲۰۰۱ مبارزه کومیدی خند آورش را، در مقابله با ترس و تعصب هموطنان امریکائی اش از مسلمانها و بخصوص عربها، شروع و در شهر های مختلف این کشور نمایش داد.

در آغاز ۲۰۰۴ او با دو تن از کومیدیین های منتقد دیگر، که یکی آن امریکائی افریقائی الاصل و دیگرش امریکائی فلسطینی نژاد بود، به مبارزه اش دوام داده و نمایش خاص خود به نام "الله مرا شوخ و طنزگو ساخته است» را براه اندخت. او با شیرین گوئی های خود اظهار میکند که مسلمان بودن در یک جامعه غیر مسلمان، چه معنی دارد.

عثمان و سایر کمیدن های همکارش معتتقد اند که مبارزه شوخی آمیز شان بمقابل تمایلات منفی و ترس امریکائییان، بر طرز فکر غیر مسلمان ایالات متحده و سایر جوامع غربی، تاثیر مثبتی داشته است.

عثمان میگوید "ما سعی داریم شوخی کنیم و طنز های بگوییم که خنده آور بوده و همچنان پیامی داشته و راجع به ازرش های ذاتی انسان باشد."

XS
SM
MD
LG