لینک های دسترسی

وضع صحی صدراعظم هند بعد از عملیات جراحی قلب


وسایل نشراتی هند گزارش میدهد که وضع صحی من موهن سنگه، صدراعظم آن کشور بعد از عملیات جراحی پیوند رگ قلب ثابت است.

این رهبر ۷۶ سالۀ هند امروز در یک شفاخانۀ دهلی جدید تحت عملیات جراحی هشت ساعته قرار گرفت. او در سال ۱۹۹۰ در برتانیه عملیات مشابهی داشت.

مشکل انسداد رگ های قلب آقای سنگه در هفتۀ جاری در جریان معاینات بخاطر درد سینه کشف گردید.

انتظار میرود پرناب مکرجی، وزیر خارجۀ هند اجراآت روزمرۀ حکومت را در دورۀ نقاهت آقای سنگه به پیش ببرد ولی بحیث کفیل عهدۀ صدارت تعیین نخواهد شد.

مقامات حکومت هند نگفتند که عملیۀ نقاهت او چقدر وقت را در بر خواهد گرفت ولی متخصصین طبی میگویند ممکن است بازگشت او برای بعهده گرفتن کامل وظایفش هفته ها را در بر گیرد.

XS
SM
MD
LG