لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش بی سابقه قیمت خانه در ایالات متحده


قیمت خانه ها در ماۀ نومبر در ایالات متحده در حالی بطور بیسابقه ای کاهش یافت که اعتماد مستهلکین این کشور در ماۀ جنوری در پائین ترین حد قرار داشت.

اقتصاددان ها برای دریافت نشانه ها در مورد تقاضای مستهلکین که قوۀ محرکۀ اقتصاد است، ناظر روش آنها میباشند.

فدراسیون ملی پرچون فروشان پیشگوئی میکند که در سال ۲۰۰۹ فروشات پرچون برای اولین بار طی حد اقل ۱۴ سال نزول خواهد کرد، زیرا مستهلکین که در مورد بیکاری نگران هستند مصارف شان را کاهش میدهند.

مستهلکین همچنان دلیلی برای نگرانی در مورد قیم خانه ها هستند، طی ۱۲ ماۀ گذشته که در ماۀ فبروری ختم شد قیم خانه ها ۱۸٪ نزول کرد.

مقامات ارشد بانک مرکزی ایالات متحده امروز در واشنگتن تشکیل جلسه داده اند تا طرق کاهش بحران اقتصادی را جستجو نمایند.

آژانس خبرگزاری بلومبرگ میگوید توقع میرود آنها ربح بانکی را تغیر ندهند.

XS
SM
MD
LG