لینک های دسترسی

کاهش بی سابقه قیمت خانه در ایالات متحده


قیمت خانه ها در ماۀ نومبر در ایالات متحده در حالی بطور بیسابقه ای کاهش یافت که اعتماد مستهلکین این کشور در ماۀ جنوری در پائین ترین حد قرار داشت.

اقتصاددان ها برای دریافت نشانه ها در مورد تقاضای مستهلکین که قوۀ محرکۀ اقتصاد است، ناظر روش آنها میباشند.

فدراسیون ملی پرچون فروشان پیشگوئی میکند که در سال ۲۰۰۹ فروشات پرچون برای اولین بار طی حد اقل ۱۴ سال نزول خواهد کرد، زیرا مستهلکین که در مورد بیکاری نگران هستند مصارف شان را کاهش میدهند.

مستهلکین همچنان دلیلی برای نگرانی در مورد قیم خانه ها هستند، طی ۱۲ ماۀ گذشته که در ماۀ فبروری ختم شد قیم خانه ها ۱۸٪ نزول کرد.

مقامات ارشد بانک مرکزی ایالات متحده امروز در واشنگتن تشکیل جلسه داده اند تا طرق کاهش بحران اقتصادی را جستجو نمایند.

آژانس خبرگزاری بلومبرگ میگوید توقع میرود آنها ربح بانکی را تغیر ندهند.

XS
SM
MD
LG