لینک های دسترسی

اوباما قصد دارد در برابر کرزی موقف 'سختی را در پیش گیرد'


در نشریه های امروز امریکا:

همکاران اوباما میگویند مقاصد نظامی اوباما در افغانستان بر انکشاف سبقت میکند.

رابرت گیتس میگوید عساکر امریکا در افغانستان به اهداف محدودی نایل خواهند آورد.

نیویارک تایمزدر شماره ٢٨ جنوری خویش می نویسد که اوباما قصد دارد در برابر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موقف سختی را در پیش گیرد. این بخشی از پالیسی جدیدی خواهد بود که اهداف نظامی را بر اهداف انکشافی درین کشور برتری خواهد بخشید. این مطالب را مقامات بلند پایه اداره اوباما بیان داشته اند.

در حال حاضر به حامد کرزی به دیده یک مانع در رسیدن اهداف امریکا در افغانستان نگریسته می شود، زیرا در کشور فساد اداری به اوج خود رسیده، تجارت مواد مخدره ازیاد یافته و زمینه اوج گیری طالبان فراهم گردیده است.

نیویارک تایمز می نویسد از جمله کسانیکه بر کرزی فشار می آورند تا کار بیشتری را انجام دهد، یکی هم جو بایدن، معاون رئیس جمهور و دیگرش، ریچارد هالبروک، نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان اند.

مامورین اداره اوباما نحوه بر خورد جدید با حامد کرزی را مخالف پالیسی جورج بش رئیس جمهور سابق میدانند. بش هر دو هفته یکبار با حامد کرزی از طریق ویدیو کانفرانس صحبت میکرد و او را از اعمار مجدد افغانستان و موسسات ملکی اطمینان میداد.

این مامورین به ادامه می گویند که اوباما می خواهد به عوض حکومت مرکزی با والیان کار نماید. گفته می شود که کار اعمار افغانستان و ملت سازی بر عهده اروپاییان گذاشته می شود - تا عساکر امریکایی بتوانند فرصت کافی جنگ را با طالبان بدست آورند.

نیویارک تایمز می نویسد رابرت گیتس وزیر دفاع که در اداره بش نیز درین سمت قرار داشت گفته است که بنابر فقدان فرصت، حوصله و پول کافی، امریکا در افغانستان اهدافی وسیعی را دنبال نخواهد کرد. ولی او جنگ را درین کشور، یکی از چلنجهای مهم برای نیرو های امریکا میداند.

در گذشته اهداف امریکا در افغانستان دراز مدت پنداشته می شد.

نیویارک تایمز می نویسد که ناتو ازین که بتواند به تعهدات نظامی اش وفا کند عاجز مانده است. آنها به افغانستان در فرستادن قوتهای اضافی و هلی کوپترها نیز درمانده اند.

گیتس از تمام متحدین امریکا در ناتو انتقاد کرده است.

قرار است نماینده امریکا از حامد کرزی در مورد فساد اداری بپرسد. آقای کرزی با مسئله انتخابات مجدد نیز روبرو است و این موضوع هنوز معلوم نیست که اوباما و اداره او، کرزی را برای در کاندیدی مجدد کمک خواهد کرد یا نه؟

روزنامه واشنگتن پوست هم در زمینه سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا در سنای امریکا مطلبی به نشر رسانیده می نویسد که وزیر دفاع می گوید که در افغانستان باید اهداف کمتری دنبال شود.

او گفت که نیروهای امریکا و متحدینش درین کشورتنها خواهند توانست اهداف محدودی را بدست اورند.

گیتس گفته است که او به این نظر است که امریکا صرف می تواند سه قطعهاز عساکرش را که شامل ده هزار تا دوازده هزار عسکر می شود، تا نیمه تابستان امسال به افغانستان بفرستد تا خلای امنیتی را که فعلا طالبان پر مینمایند، پر کنند.

واشنتگتن پوست مینویسد، رابرت گیتس در افزایش بیشتر عساکر به افغانستان شک دارد. او برعکس به این باور است که عساکر و پولیس افغانستان باید این کار را خود بدوش بکشند. در غیر آن مردم افغانستان به ضد امریکایی ها قیام خواهند کرد؛ چنانچه این کار در طول تاریخ در آن کشور مکررا انجام یافته است.

در حال حاضر ٣٦ هزار عسکر امریکایی د ر خاک افغانستان مستقر اند و قوماندانان امریکایی درین کشور میخواهند تا ٣٠ هزار دیگر به این کشور سوق داده شوند.

گیتس گفته است که در حال حاضر چلنج بزرگی در برابر قوتهای امریکا جنگ افغانستان است نه عراق، ازین سبب امریکا در صدد است حضورش را درین کشور تقویت بخشد. او به این عقیده است که جنگ افغانستان به آسانی ختم نمی شود.

واشنگتن پوست می نویسد که کشتار اهالی ملکی در جریان عملیات و بمباردمان هوایی یکی از موانع پیشرفت در افغانستان بوده که باید توقف داده شود.

گیتس گفته است که او ازین خوف دارد که مردم امریکاییان را بخشی از مشکل بدانند نه بخشی از راه حل، و درین صورت ما بازنده خواهیم بود.

XS
SM
MD
LG