لینک های دسترسی

اعتراف یک مامورارشد پاکستان بداشتن دست در حملات بر مومبی هند


وزیر داخله پاکستان برای بار اول اعتراف کرد که حملاتدر مومبی هند در ماه نوامبر در پاکستان طرح شده بود .

رحمن ملک، وزیر داخلۀ پاکستان ، کهامروز پنجشنبهبا خبرنگاران در اسلام آباد حرف زد گفت پاکستان درارتباط به حملات بر مومبی شش مظنون را بازداشت کرده است. وزیرداخلۀ پاکستان گفت علیه این افراد و دومظنون دیگر، که هنوزدستگیرنشده ا ند ،دولت با وارد نمودن الزامات توطئه و فراهم نمودن تسهیلات یک حمله دهشت افگنانه، علیه آنها دوسیه های جنائی را ترتیب داده است .

پاکستان قبل بر این اعتراف کرده بود که یگانه مرد مسلحی که از حملات بر مومبی زنده مانده، یک تبعه پاکستانی است. اما اسلام آباد هرگونه دست داشتن مستقیم در حملات سه روزه بر مومبی را، کهبه تاریخ ۲۶ نوامبر شروع شد ، انکار و آنرا رد می کند .

هند مسئولیت حمله بر مومبی را بدوشگروه تندرو « لشکر طیبه» در پاکستان می اندازد. این گروه مستقردر پاکستان ،دست داشتندرحملات بر مومبی را ، که باعث هلاکت زیاده از۱۷۰ نفر و جراحاتحد اقل ۳۰۰ نفر دیگر شد، انکار و رد می کند .

XS
SM
MD
LG