لینک های دسترسی

'به تغیرات عاجل' در ستراتیژی در افغانستان ضرورت است


مفسرین امنیتی در ایالات متحده میگویند محتمل بنظر نمیرسد که قوای ایالات متحده و ناتو به تنهائی بتوانند طالبان و سایر گروه های شورشی را در افغانستان شکست بدهند.

متخصصین سازمان تحقیقاتی رند بروز سه شنبه گزارشی را منتشر ساختند که حاکیست جامعۀ بین المللی باید مساعی شان را بمنظور ایجاد روابط با قبایل افغانستان و سازمان های محلی تشدید نمایند.

آنها همچنان میگویند شرکای بین المللی تعهد محکمی را به افغانستان تبارز نداده اند.

نویسندگان این گزارش تاکید میکنند که واشنگتن باید درک کند که حکومت مرکزی افغانستان ضعیف است.

این گزارش را که انستیتوت صلح ایالات متحده تمویل کرده همچنان مشعر است عساکر اضافی ایالات متحده باید توجۀ شان را به تربیۀ قوای امنیتی افغانستان متمرکز سازند.

بروز دوشنبه، یک سخنگوی براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده گفت روی تعداد عساکر اضافی برای افغانستان بزودی تصمیم اتخاذ خواهد شد.

جنرال دیوید مکرنن، قوماندان قوای ایالات متحده برای افغانستان تا ۳۰ هزار عسکر اضافی برای آن کشور تقاضا کرده که شامل لواهای محاربوی و هوائی میباشد، تا به عساکری که هم اکنون در افغانستان مستقر هستند بپیوندند.

رابرت گبس، سخنگوی قصر سفید بروز دوشنبه در طیارۀ رئیس جمهور به خبرنگاران گفت که تصمیم در مورد تعداد عساکر ظرف چند روز، نه چند هفته، اتخاذ خواهد شد.

در حال حاضر در حدود ۶۰ هزار عسکر خارجی در افغانستان مستقر هستند که اکثر شان در چهار چوب قوای مساعدت امنیتی بین المللی خدمت میکنند.

حکومت اوباما ارزیابی مشی ایالات متحده را در مورد افغانستان و پاکستان هدایت داده تا طرق جدید ریشه کن کردن پناه گاه های دهشت افگنان و طرق مبارزۀ مؤثر علیۀ شورشیان را تحت غور قرار دهد.

XS
SM
MD
LG