لینک های دسترسی

انقباض اقتصاد ایالات متحده بسرعت بیشتر


اقتصاد ایالات متحده در سه ماۀ آخر سال ۲۰۰۸ نسبت به آنچه تخمین شده بود بسرعت بیشتری انقباض نموده که ربع آخر سال گذشته را بدترین از سال ۱۹۸۲ باینطرف میسازد.

این گزارش روز جمعۀ وزرات تجارت داخلی ایالات متحده حاکیست که تولیدات ناخالص ملی کشور در ربع دوم به پیمانۀ ۶٫۲٪ در سال انقباض کرد.

متخصصین در گذشته تخمین کرده بودند در حالیکه مصارف مستهلکین و صادرات کاهش یافت، بزرگترین اقتصاد جهان به پیمانۀ ۳٫۸٪ در سال انقباض نموده بود.

ارقام جدید بخشی از یک مرور عادی است که بعد از تکمیل ارقام صادرات منتشر گردید.

این ارقام هولناک به اعتماد مستهلکین نیز صدمه وارد میکند.

یک همه پرسی رویتر و یورنیورستی مشیگن دریافت که اعتماد مستهلکین در ماۀ فبروری پائین ترین در سه ماۀ گذشته بود.

XS
SM
MD
LG