لینک های دسترسی

همه پرسی تازه: مسلمانها در ایالات متحده - دست یابی به مؤفقیت های بزرگ


مسلمانها در ایالات متحده از نگاه اقتصادی به مؤفقیتهای بزرگی نایل شده اند اما آنها بطور عموم خود را مؤفق حس ننموده و از نگاه اشتراک سیاسی نظر به گروه های دیگر در عقب مانده اند.

این معلوماتی است که به اساس همه پرسی وسیعی که از مسلمانهای امریکا صورت گرفته است.

بعد از حوادث یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ در ایالات متحده شاید هیچ گروه اقلیت دیگری به این درجه حس کنجکاوی و سوء ظن مردم را مانند مسلمانان این کشور که کمتر از دو فیصد نفوس را تشکیل مینماید، تحریک نکرده باشد.

گزارشی که از جانب مرکز مطالعات مسلمانان گللوپ بنشر رسید مسلمانان امریکائی را از مختلط ترین جامعۀ دینی خوانده و علاوه نموده که در بین مسلمانها هیچ یک گروه نژادی اکثریت مطلق را در دست ندارد.

اما در حالیکه نمی توان مسلمانان امریکائی را به گروه خاصی دسته بندی کرد آنها در چندین دسته بندی اقتصادی و تعلیمی به حد اوسط ملی رسیده ویا اینکه بالاتر ازان قرار دارند.

ازجملۀ یکهزار تنی که درین همه پرسی توسط مرکز گللوپ سال گذشته انجام یافت اشتراک نموده بودند ۷۰ فیصد شان گفته اند که کار دارند در حالیکه در بین نفوس عمومی در ایالات متحده بطور متوسط ۶۴ فیصد مردم کار میکنند.

در حدود ۲۵ فیصد کسانیکه درین همه پرسی اشتراک نموده بودند برای خود شان کار مینمایند در حالیکه ۱۷ فیصد مردم عامۀ امریکا بخود شان کار میکنند.

در جملۀ امریکائیانی که شامل قوای کاری جامعه نیستند فیصدی بیشتر مسلمانها گفته اند که آنها مصروف تحصیل اند. این مطالعه نشان داده که مسلمانها در ساحۀ دست آوردهای تعلیمات عالی بعد از یهودی ها در درجۀ دوم قرار دارند.

احمد یونس تحلیلگر مرکز مطالعات مسلمانان گللوپ میگوید.

مسلمانان امریکائی انعکاس دهندۀ جامعۀ امریکا اند. مؤفقیت آنها، مؤفقیت پروژۀ امریکائی را منعکس میسازد. در آزمونهای شان آنها محرومیت هائی را که تجربۀ امریکائی باخود دارد، منعکس مینماید. و تلاشهائیکه رویای امریکائی را به تمام اعضای جامعه انتقال داد بتواند مستلزم در نظر داشت بهبود در بعضی بخش هائی از جامعۀ مسلمانان امریکائیست.”

علی الرغم این مسائل همه پرسی نشان میدهد که مسلمانان امریکائی به ندرت خود را ”مؤفق” اعلان نموده و گروهی اند که بیشتر میگویند که آنها در ”تلاش” زندگی اند.

دالیا مجاهد کارمند دیگر مرکز مطالعات مسلمانان کللوپ میگوید.

مجاهد:”مسلمانان امریکائی در زمرۀ کسانی اند که بیشترین درجه تشویش را دارند و آنها در طول سال ۲۰۰۸ در مورد وضع اقتصادی تشویش داشته اند. آنها در مورد اینکه از نگاه اقتصادی در چه وضعی قرار داریم، اگر هم بیشتر نباشد، مثل هر کس دیگر تشویش میکنند.”

دالیا مجاهد خاطر نشان مینماید مسلمانان امریکائی یک جامعۀ جوانی اند که بیش از یک سوم آنهائیکه درین همه پرسی اشتراک نموده بودند بین سنین ۱۸ الی ۲۹ بودند. او میگوید حملات دهشت افگنی سال ۲۰۰۱ در ایالات متحده سالهای قبل این گروه را شکل بخشیده آنرا تعریف نمود.

مجاهد:”آنها از جامعه ایکه بنظر نمی آمد، در میان وضعی که کشور میکوشید از خود دفاع نموده در مقابل دهشت افگنی از خود دفاع نموده و داخل شدن به دو جنگ در کشورهائیکه اکثریت نفوس شان مسلمان اند، به طور منفی ای، به دلچسپ ترین اقلیت در امریکا تبدل شدند.”

به اساس همه پرسی متذکره در حدود دو سوم مسلمانان واجد شرایط رأی دهی برای رأی دادن ثبت نام نموده اند اما یکی از گروه های دینی اند که از حق رأی دهی شان استفادۀ اعظمی نمی نمایند.

اما تحلیل گران مرکز مطالعۀ مسلمانان مؤسسۀ کللوپ میگویند آنها متوقع اند که اشتراک سیاسی مسلمانان با گذشت زمان بیشتر خواهد گردید که این خود انعکاس دهندۀ تأریخ گروه ها و اقلیتهای دیگر درین کشور است.

XS
SM
MD
LG